Empir Group AB: Empir Group genomför en riktad nyemission och erhåller därigenom 10,25 MSEK

2023-01-24 18:30:00

Styrelsen för Empir har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat att genomföra en riktad emission av 1 000 000 B-aktier. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den Riktade Emissionen objektivt sett är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen för det, och för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt säkerställa finansiering av det nyligen genomförda indirekta förvärvet av 50 procent av aktierna i mySafety Group AB. En företrädesemission av aktier hade inte hunnit genomföras i sådan tid då upptagen skuld i samband med förvärvet ska återbetalas. En företrädesemission hade även medfört oproportionerligt höga kostnader i förhållande till det relativt begränsade kapital som behövs. Styrelsen har i valet av emissionstyp även bedömt det som positivt att Empir Groups ägarbas, genom den riktade nyemissionen, diversifieras ytterligare genom nya investerare.

Den Riktade Emissionen omfattar 1 000 000 nya B-aktier som emitteras till en teckningskurs om 10,25 SEK per aktie, vilket innebär att Empir erhåller 10,25 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Teckningskursen för den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal strategiska investerare över tid. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 5,53 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets B-aktier den 24 januari 2023. Bolagets styrelse anser att teckningskursen har fastställts till marknadsmässiga villkor genom förhandlingar på armlängds avstånd och återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Emissionen medför att antalet aktier kommer att öka med 1 000 000, från 5 536 085 till 6 536 085, och antalet röster i Bolaget att öka med 100 000, från 626 940,5 till 726 940,5, innebärande en utspädning om cirka 15,3 procent av antalet aktier och cirka 13,8 procent av antalet röster i Bolaget.

"­ Jag är oerhört nöjd över att ha lyckats attrahera en grupp erkänt kompetenta investerare, bland annat Modelio Equity AB. Min bedömning är att detta kombinerat med den relativt låga utspädningen i emissionen bör öka intresset för aktien. Empir erhåller nu en finansiell stabilitet och kan öka fokuseringen på det nyförvärvade dotterbolaget mySafety. Genom den tidigare emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner i höstas kan gamla ägare av Empir också ta del av den resa vi bara har påbörjat, säger Marcus Pettersson, verkställande direktör".

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör

0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 18.30 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Group B aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Cision