Empir Group AB: Delårsrapport JULI-SEPTEMBER 2022

2022-11-10 08:30:00

VD har ordet

Som ny VD har jag det spännande uppdraget att ta över rodret för en koncern som genomgått en renodling det senaste åren. Jag tillträder rollen med den klara ambitionen att koncernen åter skall byggas upp med verksamheter som kan utvecklas med en marknadsplats som bas, och i tider som kommer att skapa stora möjligheter.

Arbetet med att forma en ny strategi för koncernen har rivstartat och i det särnoterade intressebolaget Xavi Solutionnode AB har vi tagit rollen som en aktiv huvudägare och valt en ny styrelse som speglar detta.

Arbetet med en ny strategi speglas också i ny styrelse i Empir med Henrik Stenström som ny ledamot.

Empirs långa tradition av att äga och strukturera tjänstebolag ska tas tillvara under ny ledning. Vi ser många spännande utmaningar i marknaden i tiden som kommer och vi kommer att ta vara på de affärsmöjligheter som alltid följer i en turbulent tid.

En skuldfri koncern, med en kvarvarande kassa om ca 16 Mkr och ett eget kapital om cirka 30 Mkr (per rapportdatum och efter utdelningen i början av oktober), ger Empir en sund finansiell ställning och stor handlingsfrihet framåt.

Marknad och kunder

Konsekvenser av den hastigt uppkomna ränte- och energikrisen kan komma att påverka vårt intressebolag Xavi och dess möjligheter att lämna avkastning till Empir om investeringar i informatik skjuts upp på grund av det osäkra läget för Xavis kunder. Om så blir fallet

bedömer vi detta som övergående och att Xavi har goda förutsättningar att skapa värde åt Empir, som en betydligt mer aktiv ägare.

XAVI SOLUTIONNODE

Xavi Solutionnode avyttrades genom utdelning till Empirs aktieägare, i sin helhet under första halvåret 2022. Efter periodens slut har Empir Group åter investerat genom att teckna nyemitterade aktier i bolaget dels genom kvittning av fordran, dels kontant erlagd

emissionslikvid. Därmed är Xavi återigen ett intressebolag till Empir, som genom emissionen skapar helt nya förutsättningar för Xavi i en tuff tid för kapitalanskaffning. Empirs betydande fordran har belastat Xavis balansräkning och dessutom dess handlingsfrihet. I och med kapitaltillskotten får Xavi en unik position som ett skuldfritt It-bolag på NORDIC SME listan. Empirs nuvarande ägande, efter nyemissionen i Xavi, uppgår till 23,08 % av aktierna och 22,83% av rösterna i Xavi Solutionnode AB (publ).

För ytterligare information kontakta:

Marcus Pettersson, VD & Koncernchef, tel 0730-29 99 01, e-post: marcus.pettersson@empirgroup.se

Peter Ågren, CFO, tel 070- 828 40 05, e-post: peter.agren@empirgroup.se

Cision