Empir Group AB: CRAFOORD CAPITAL PARTNERS AB HAR ÅTAGIT SIG ATT UTNYTTJA TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2022/2023

2023-03-17 10:00:00

17 mars 2023

Crafoord Capital Partners AB har idag, den 17 mars 2023, ingått ett bindande åtagande att utnyttja samtliga sina 1 626 073 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (ISIN-kod: SE0019072521) i Empir Group AB ("Empir Group" eller "Bolaget"), vilket motsvarar cirka 29,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie 2022/2023.

"Det är glädjande att Empir Group redan nu kan säkerställa att en betydande del av teckningsoptionerna av serie 2022/2023 kommer att utnyttjas i höst. Vår strategi flyttar oss framåt i snabb takt, och det är ett styrkebesked att vi får förtroendet att ytterligare växla upp ambitionen och arbeta koncentrerat framåt", säger Marcus Pettersson, VD för Empir Group.

Teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 kan ske från och med 1 september 2023 till och med den 30 september 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under perioden från och med den 14 augusti 2023 till och med den 25 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 30 SEK.

För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 utnyttjas för teckning av aktier av serie B kan Empir Group tillföras lägst cirka 5,5 MSEK och högst cirka 166,1 MSEK (före emissionskostnader).

Styrelseledordförande Fredrik Crafoord innehar samtliga aktier i Crafoord Capital Partners AB.

Ingen ersättning utgår för det lämnade teckningsåtagandet. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Empir Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör 0730 29 99 01, marcus.pettersson@empirgroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2023 kl. 10.00 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B och B2C. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För mer information - se www.empir.se.

Cision