Empir Group AB: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-09 08:30:00

VD har ordet

Den utvecklingsagenda vi satte som mål under tredje kvartalet har genomförts och vi lägger 2022 till handlingarna med vetskapen om att vi nu etablerat Empir Group som en aktör inom den digitala kundresan. De möjligheter vi såg under förra kvartalet har materialiserat sig genom förvärvet av mySafety Group AB, via bolaget ESSNSS AB efter årsskiftet och skapat en koncern med betydande omsättning och resultat.

Arbetet med den nya strategin under kvartalet har fokuserat på förberedelserna för fortsatt expansion under året som kommer. Genom att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner har vi skapat ett incitament för befintliga ägare att vara med på vår fortsatta resa.

Vi har den klara ambitionen att med minimal utspädning för nuvarande ägare förvärva intressanta bolag med en klar utvecklingspotential, främst med en digital yta och skapa kundupplevelser både i B2B och B2C-segmenten.

Kunder och marknad

mySafety Group

Vårt nya dotterbolag mySafety Group AB visar ett stabilt resultat för 2022 och konsolidering som dotterbolag hos Empir Group sker från och med 2023. De produkter som marknadsförs till konsumenter har en tendens att gynnas av osäkra tider och det är vår bedömning att mySafetys stabila försäljning har alla förutsättningar att utvecklas positivt i rådande klimat. mySafetys omsättning består dessutom, till absolut största delen av s.k. Monthly Recurring Revenue, MRR. Detta borgar för en stabil kundbas och motståndskraft om snabba förändringar.

Xavi Solutionnode

Som ett led i att förbereda bolaget för 2023 har styrelsen i Xavi Solutionnode under 2022 valt att göra nedskrivningar av goodwill och andelar i intresseföretag för att konsolidera balansräkningen och skapa en stabil grund att stå på inför 2023. Även om nedskrivningen påverkar Empirs resultat för 2022, är ändå vår bedömning att den sunda underliggande affären och den beslutade strategin i bolaget skall kunna realisera potentialen i Xavi-koncernen.

Utsikter

Som vi tidigare har kommunicerat har Empir i början av 2023 genomfört en riktad nyemission och förvärvat 50 % av mySafety Group AB. Jag gläds åt att vi genom transaktionen på allvar tagit steget in i den digitala kundresan inom B2C. Vi ser stor potential i att hitta flera förvärvskandidater, som i likhet med mySafety är datadrivna digitala bolag med betydande omsättning och god lönsamhet.

Genom att förvärvet innebär att mySafety Group AB blir ett dotterbolag genom ägarbolaget ESSNSS AB, kommer både omsättningen och resultatet, som 2022 preliminärt uppgick till ca 328 mkr och ett EBITDA på 72 Mkr, från och med 2023 att konsolideras in i Empir koncernen. Jag är övertygad om att förvärvet, där köpeskillingen för 100 % av mySafety Group uppgick till 40 miljoner kronor, kommer att tillföra våra aktieägare mervärde.

Verksamheten i mySafety Group AB präglas av löpande kontrakt riktade till konsumenter, och med produkter som klart genererar kundnytta också i svårare tider. Bland produkterna återfinns exempelvis försäkringar för att täcka levnadskostnader vid omställningar i livet som har given plats i en volatil värld. mySafety skapar trygghet för konsumenten med begripliga villkor och vi har för avsikt att öka digitaliseringen i detta nya förvärv.

Försäkringsmarknaden har stadigt växt med cirka 6% om året sedan 2010, och i tuffare tider är tendensen att intresset för försäkringar snarare ökar än minskar.

Resan mot en ny framtid för Empir Group har bara börjat och vi ser fram emot 2023 som det år där vi på allvar kan sätta vår strategi i verket. Vi har för avsikt att fortsätta på den inslagna vägen under 2023.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Pettersson, VD & Koncernchef, tel 0730-29 99 01, e-post: marcus.pettersson@empirgroup.se

Torbjörn Nilsson, t f CFO, tel 070- 497 57 41, e-post: torbjorn.nilsson@empirgroup.se

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 08.30 CET.

Cision