EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER FÖR INCITAMENTSPROGRAM

2022-11-15 10:35:00

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) meddelar idag att styrelsen har, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2022, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 105 136 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2022 som antogs av årsstämman den 3 maj 2022.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, tecknade samtliga emitterade C-aktier till en kurs om 7,77 kronor per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Bure för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i bolagets incitamentsprogram LTIP 2022.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare samt att kunna täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2022. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

MFN