Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

2022-10-21 15:00:00
Juli - september 2022
  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 231,5 MSEK (187,2), en ökning med 23,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 12,4 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 37,7 MSEK (24,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,3 procent (12,9). Föregående år påverkades rörelseresultatet negativt med 11,8 MSEK avseende transaktionskostnader i samband med fullföljande av bud från ny majoritetsägare.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 29,0 MSEK (23,3). Finansnettot har påverkats negativt av valutakurser i kvartalet med -5,3 MSEK (1,1) och uppgick till -8,7 MSEK (-1,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 21,9 MSEK (17,6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 55,3 MSEK (12,9), och uppgick efter investeringar till 25,6 MSEK (1,5).
  • Resultat per aktie uppgick till 2:71 kr (2:18).

Cision