Elos Medtech AB: Elos Medtech Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

2022-08-18 08:00:00
April - juni 2022
  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 233,1 MSEK (181,0), en ökning med 28,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Nettoomsättningen ökade i lokala valutor med 19,7 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 37,8 MSEK (26,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,2 procent (14,7).
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 38,8 MSEK (22,8). Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser i kvartalet med 3,6 MSEK (-0,9) och uppgick till 1,1 MSEK (-3,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 29,7 MSEK (18,4).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26,4 MSEK (34,3), och uppgick efter investeringar till -3,8 MSEK (24,0).
  • Resultat per aktie uppgick till 3:68 kr (2:28).

Cision