Rapport Vitvarujätten Electrolux slopar utdelningen efter en brakförlust.

Electrolux rörelseresultat blev -1.964 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Bolaget gick den 11 januari ut med preliminära siffror där rörelseresultatet bedömdes bli cirka -2 miljarder kronor. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på -1.951 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

I rörelseresultatet ingick engångsposter om -1.352 miljoner kronor (0). Analytikerna hade väntat sig poster på -1.360 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till -5,5 procent, jämfört med väntade -5,4 procent.

Försäljningen var 35.769 miljoner kronor. Electrolux skrev den 11 januari att försäljningen preliminärt varit 36.000 miljarder kronor. Analytikernas förväntningar var på 36.414 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för 2022 (9:20), att jämföra med förväntade 5:96 kronor.

”Under 2022 ställdes vi inför nya utmaningar, utöver begränsningar i leveranskedjan: hög allmän inflation, räntehöjningar, kraftigt ökade energipriser och ökade geopolitiska spänningar. Detta ledde till en minskad konsumentefterfrågan på vitvaror, framför allt under senare delen av året. Under fjärde kvartalet ledde betydligt lägre volymer till en organisk försäljningsminskning om 8,4 procent. Volymnedgången i samtliga regioner åtföljdes av kraftigt förhöjda kostnadsnivåer i vår verksamhet i Nordamerika”, skriver Electrolux vd Jonas Samuelson i rapporten. 

Spår minskad efterfrågan

Electrolux räknar med att efterfrågan på vitvaror under 2023 kommer att vara negativ i alla geografiska regioner, förutom i Asien/Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika där den väntas vara oförändrad jämfört med 2022.

Det skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

”Mot bakgrund av detta bedömer vi att våra volymer kommer att minska 2023 jämfört med föregående år, vilket delvis kompenseras av mixförbättringar”, skriver bolaget.

Även bolagets tidigare utsikter för Europa och Nordamerika var negativa för 2023.

Det Electrolux kallar ”externa faktorer” väntas vara negativa för 2023, drivet av kostnadsinflation inom energi och löner och negativa valutaeffekter, vilket främst påverkar Europa och Latinamerika. I externa faktorer ingår råmaterial, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation.

”Vi förutspår ett positivt bidrag från lägre råmaterialkostnader, men det positiva genomslaget på resultatet begränsas av att en större andel än normalt av det råmaterial som köptes in till förra årets priser kommer att förbrukas under 2023”, skriver Electrolux.

Bolaget skriver att det ser en utmaning i att för helåret 2023 helt kompensera för den väntade negativa påverkan från externa faktorer med pris. Beträffande volym/mix-effekten uppger bolaget att den kommer att vara negativ för helåret 2023.

Investeringarna under 2023 väntas fortsatt uppgå till 6-7 miljarder kronor.

Electrolux upprepar vidare att programmet för kostnadsbesparingar och omställning väntas ge en positiv resultateffekt på 4-5 miljarder kronor för 2023. Detta uppgav bolaget även i samband med vinstvarningen tidigare i januari.