Rapport

Electrolux Professional redovisar ett ebita-resultat om 221 miljoner kr i det första kvartalet 2020 (316), motsvarande en ebita-marginal om 10,6 procent (13,7).

”Minskningen av rörelseresultatet inom Storkök och dryck beror främst på lägre volymer men även högre kostnader relaterade till nya koncernfunktioner”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Nettoresultatet blev 159 miljoner kr (241).

Nettoomsättningen i samma period uppgick till 2.091 miljoner kr (2.302). Försäljningsnedgången berodde främst på lägre volymer inom Storkök och Dryck på grund av coronaviruset, men också på färre utrullningar av produkter till restaurangkedjor i USA. Försäljningen inom Tvätt minskade endast något. Sammantaget var försäljningsnedgången större i USA och Asienstillahavsområdet än i Europa.

Kraftig försäljningsminskning

Elux Pro, minskade sin försäljning organiskt med cirka 25 procent i mars som en följd av coronavirusets effekter. Det skriver vd Alberto Zanata i delårsrapporten.

Totalt under det första kvartalet minskade försäljningen organiskt med 13,7 procent.

”Coronaviruset har redan i hög grad påverkat besöksnäringar som hotell, restauranger och pubar, vilka representerar cirka 50 procent av vår försäljning. Försäljning till institutioner liksom inom Tvätt har emellertid hittills påverkats mindre tack vare installationer i myntstyrda och institutionella tvätterier samt tvättstugor i flerfamiljshus”, skriver Alberto Zanata.

Elux Pro har genomfört flera åtgärder för att minska kostnaderna och tillämpa striktare likviditetshantering.

”Går inte att förutse”

”Vi har en stark balansräkning och tillgång till krediter som gör oss motståndskraftiga och väl rustade att hantera en längre nedgångsperiod”, skriver Alberto Zanata.

Han uppger vidare att Elux Pros strategiska inriktning, som presenterades i mars, fortfarande gäller. Kortsiktigt ligger dock fokus på att mildra den kraftiga nedgången i efterfrågan.

”Eftersom omfattningen av pandemin inte kan förutses är det inte heller möjligt att göra en prognos för den finansiella utvecklingen”, skriver han.