Electrolux Professional Group: Electrolux Professional AB bokslutskommuniké Q4 2022

2023-01-31 08:00:00
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 040 Mkr (2 309). Omsättningen ökade med 31,7%. Organiskt ökade försäljningen med 13,4%. Förvärvet av Unified Brands bidrog med 10,3%. Valutaeffekter bidrog med 9,6% och avyttringen av verksamheten i Ryssland hade en effekt om -1,7%.
  • EBITA uppgick till 324 Mkr (164), motsvarande en marginal om 10,7% (7,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till 284 Mkr (141), motsvarande en marginal om 9,3% (6,1).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 533 Mkr (459).
  • Periodens resultat uppgick till 204 Mkr (129) och resultat per aktie till 0,71 kronor (0,45). Årets resultat uppgick till 686 Mkr (487) och resultatet per aktie till 2,39 (1,69).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 kr (0,50) per aktie.

Alberto Zanata, VD och koncernchef:

"Ett solitt fjärde kvartal och 2022

Försäljningen ökade organiskt under kvartalet med 13,4% jämfört med föregående år och med totalt 31,7%, inklusive verksamheten i det förvärvade Unified Brands, den positiva valutaeffekten och exklusive avyttringen av den ryska verksamheten. Den organiska försäljningstillväxten var stark i alla regioner och orderstocken ligger kvar på en god nivå.

EBITA för fjärde kvartalet fördubblades och uppgick till 324 Mkr (164), motsvarande en marginal på 10,7% (7,1). Det förbättrade resultatet beror främst på prisökningar som nu fullt ut kompenserar för ökade råmaterialkostnader, bidraget från Unified Brands och ökad försäljning av Tvätt.

Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick under kvartalet till 533 Mkr (459), med stöd av minskade lager och kundfordringar. Nettoskuld/EBITDA förbättrades avsevärt och ligger nu på 1,5, jämfört med 2,3 i slutet av tredje kvartalet.

Tvätt var mycket stark med en organisk försäljningstillväxt på 19,4% och en EBITAmarginal på 18,4% (16,5). Tillväxten berodde på en fortsatt god efterfrågan, främst i USA och Europa. Orderingången var stark.

Storkök och dryck hade en organisk försäljningstillväxt på 9,5%, med en EBITAmarginal på 8,5% (3,0). Även om orderingången för Storkök och dryck var bättre under fjärde kvartalet än under det tredje kvartalet, är efterfrågan i Europa fortfarande relativt svag.

Förvärvet av Unified Brands i december 2021 har lett till en försäljningstillväxt som överstiger våra förväntningar, med en EBITAmarginal som ökar koncernens marginal. Ytterligare möjligheter till kostnads- och försäljningssynergier kvarstår.

Electrolux Professional Group är ledande inom hållbarhet i vår bransch. Detta underströks åter igen när vi nyligen uppnådde den högsta rankingen bland börsnoterade bolag i vår bransch på både klimatförändringslistan, Carbon Disclosure Project (CDP) och riskklassificeringen för miljö, social och företagsstyrning (ESG) av Sustainalytics.

Sammanfattningsvis var 2022 ett bra år för Electrolux Professional Group trots det osäkra geopolitiska läget, hög inflation och komponentbrist. Återhämtningen efter pandemin har fortsatt och vi har avsevärt stärkt vår position inom Storkök i USA och segmentet Tvätt fortsätter att uppvisa styrka. Parallellt har vi också infört en ny organisation som har stärkt affärsägarskapet och flexibiliteten i bolaget.

Detta innebär att vi inför 2023 fortfarande är försiktigt optimistiska. Men som vi tidigare kommunicerat ger den allmänna ekonomiska osäkerheten, inflationen och negativa konsumentsentiment fortfarande anledning att vara försiktig och förberedd på olika scenarier."
 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 klockan 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Chief Communication & Investor Relations Officer +46 70 190 00 33

Cision