Rapport Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 882 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2021. Rörelsemarginalen uppgick till 2,5 procent.

Rörelseresultatet inkluderar en redan kommunicerad kostnad om 727 miljoner kr efter skiljedom i tullfråga i USA, som belastat Affärsområde Nordamerika. Exklusive denna engångspost uppgick rörelseresultatet till 1 609 miljoner kr motsvarande en marginal om 4,5 procent.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1 472 miljoner kr och rörelsemarginal på 4,5 procent, enligt Infronts sammanställning inför rapporten av tolv analytikers resultat. I analytikernas prognoser ingick inte engångsposten ovan.

Försäljningen var 35 372 miljoner kr. Här låg förväntningen på 32 907 miljoner kr.

Utdelningen föreslås bli 9,20 kr per aktie (8,00), att jämföra med förväntade 9,10 kr.

Electrolux spår i rapporten för det fjärde kvartalet att de negativa effekterna från det som bolaget kallar ”externa faktorer” kommer att bli 6-9 miljarder kr under 2022. I externa faktorer ingår råmaterial, handelstariffer, valutapåverkan och löneinflation.

Beträffande volym/mix-effekten spår bolaget att denna kommer att vara positiv för helåret. Vidare väntas pris kompensera för kostnadsinflationen.

För bolagets geografiska marknader bedöms marknadsutsikterna i Europa till oförändrat, Nordamerika positivt, Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika positivt och i Latinamerika negativt.

Electrolux styrelse föreslår årsstämman 2022 att besluta om indragning av återköpta aktier och att förnya mandatet att förvärva egna aktier. Det framgår av bokslutsrapporten.

Styrelsen avser därefter att initiera ett nytt återköpsprogram av egna aktier till ett belopp om cirka 2,5 miljarder kr.

Electrolux räknar med att efterfrågan under 2022 kommer att ligga över de nivåer som rådde före pandemin. Samtidigt väntas begränsningar fortsätta att påverka under det första kvartalet. Det skriver vd Jonas Samuelsson i rapporten.

”Vi bedömer att marknadsefterfrågan i termer av värde kommer att öka i alla regioner under 2022”, skriver vd:n och pekar på att många konsumenter kommer att fortsätta att investera i sina hem.

Beträffande begränsningar i leveranskedjan bedömer Jonas Samuelsson att dessa kommer att bestå och påverka industrins förmåga att fullt ut möta efterfrågan. Även om bolaget har ett nära samarbete med leverantörerna bedömer vd:n att det första kvartalet ”åtminstone” kommer att vara lika utmanande som det fjärde kvartalet med ”betydande risker för störningar i samband med att spridningen av coronaviruset ökar”. Sekventiella räknar bolaget med förbättringar av situationen från och med mitten av 2022.

Under det gångna året bidrog volym/pris/mix med nästan 9 miljarder kr till rörelseresultatet och bolaget förväntar att det organiska bidraget 2022 kommer att vara ännu högre jämfört med 2021, främst drivet av pris men även av ökad försäljning av innovativa produkter med hög marginal och lösningar för eftermarknaden.

Pris väntas fullt ut kompensera för kostnadsinflationen och bolaget kommer att fortsätta att genomföra ytterligare prishöjningar under 2022. På grund av timing räknar vd:n dock att pris bara delvis kommer att kunna kompensera för kostnadsinflationen under det första kvartalet.

Vidare bedömer Jonas Samuelsson att kostnadseffektiviteten 2022 totalt sett blir negativ, eftersom de fördelarna från produktionsinvesteringsprogrammet inte fullt ut kompenserar för kostnadsinflationen för logistik och komponenter.