Dustin Group AB: Q3: Kraftig organisk tillväxt med fortsatt marginalpåverkan från mixeffekter

2022-07-05 08:00:00
Tredje kvartalet
 • Nettoomsättningen ökade med 83,4 procent till 5 894 miljoner kronor (3 213), främst hänförligt till förvärvet av Centralpoint.
 • Den organiska omsättningstillväxten var 19,7 procent (6,1) varav SMB 14,2 procent (14,2), LCP 30,7 procent (-0,8) och B2C -33,6 procent (6,5).
 • Omsättningstillväxten för jämförbara enheter (proforma) var 21,6 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,3 procent (17,3).
 • Justerat EBITA uppgick till 201 miljoner kronor (158) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,4 procent (4,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 140 miljoner kronor (114), inklusive jämförelsestörande poster om -19 miljoner kronor (-21).
 • Kvartalets resultat uppgick till 85 miljoner kronor (79).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,75 kronor (0,87).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -277 miljoner kronor (-93).
 • Under tredje kvartalet har Dustin, mot bakgrund av ett agendabeslut från IASB Interpretation Committee och förändrad branschpraxis, ändrat tillämpad redovisningsprincip för intäkter från återförsäljning av vissa programvarulicenser. Det innebär att omsättningen redovisas på nettobasis istället för brutto. Justeringen resulterar i att jämförelsetalen har omräknats och effekten på omsättning för det tredje kvartalet uppgick till -277 miljoner kronor (-180). Bruttoresultatet, rörelseresultatet och resultat före/efter skatt förblir oförändrat. För ytterligare information se not 1.
September 2021-maj 2022
 • Nettoomsättningen ökade med 75,6 procent till
 • 17 858 miljoner kronor (10 168), främst hänförligt till förvärvet av Centralpoint.
 • Den organiska omsättningstillväxten var 13,5 procent (7,0) varav SMB 12,2 procent (9,3), LCP 18,3 procent (4,8) och B2C -24,3 procent (9,1).
 • Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (17,0).
 • Justerat EBITA uppgick till 777 miljoner kronor (530) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,4 procent (5,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 611 miljoner kronor (422), inklusive jämförelsestörande poster om -39 miljoner kronor (-36).
 • Periodens resultat uppgick till 395 miljoner kronor (292).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,49 kronor (3,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 480 miljoner kronor (390).
 • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerat EBITDA under den senaste tolvmånadsperioden, exklusive effekter från IFRS 16 Leasingavtal var 3,7 (2,1).

" Vi redovisar en organisk omsättningstillväxt på närmare 20 procent för det tredje kvartalet, främst drivet av stark efterfrågan på hårdvara och i viss grad prisökningar. Vår storlek och aktiva arbete inom inköp har skapat hög tillgänglighet för våra kunder på en marknad som på olika sätt påverkats av störningar i leveranskedjorna. Justerat EBITA ökade med drygt 27 procent till 201 miljoner kronor, medan marginalerna påverkats negativt av en förändrad försäljningsmix i kvartalet med en högre andel försäljning inom LCP och en kraftigt ökad andel standardhårdvara med lägre marginal. Integration och omprofilering av våra förvärvade verksamheter går enligt plan och stärker vår position för fortsatt lönsam tillväxt på våra marknader", säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se,0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 julil 2022 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2020/21 uppgick till cirka 15,9 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 400 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Cision