Dustin Group AB: Q1: Stark tillväxt inom offentlig sektor, svag tillväxt inom SMB och kostnadsinflation pressar resultatet

2023-01-11 08:00:00
Första kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 13,9 procent till 6 636 miljoner kronor (5 826).
  • Den organiska omsättningstillväxten var 8,5 procent (8,2) varav SMB -8,1 procent (11,6), LCP 17,0 procent (9,5) och B2C -3,3 procent (-17,4).
  • Bruttomarginalen uppgick till 13,5 procent (15,4).
  • Justerat EBITA uppgick till 201 miljoner kronor (301) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 3,0 procent (5,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 138 miljoner kronor (251), inklusive jämförelsestörande poster om -19 miljoner kronor (-7).
  • Kvartalets resultat uppgick till 66 miljoner kronor (166).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,59 kronor (1,47).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -85 miljoner kronor (369).
  • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden var 4,3 (3,0).

"Vi inleder verksamhetsåret med fortsatt god tillväxt, trots en förväntad och tydligt avvaktande utveckling i vissa av våra kundsegment. Tillgången på standardhårdvara har ökat markant och drivit viss prispress i marknaden, vilket tillsammans med märkbar kostnadsinflation påverkat marginalutvecklingen i kvartalet. Vi ökar nu vårt kostnadsfokus ytterligare för att anpassa verksamheten till rådande konjunkturläge. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att integrationsarbetet i Benelux går enligt plan vilket möjliggör positiva synergieffekter och därmed lägre kostnader över tid", säger Thomas Ekman, VD och koncernchef på Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se,0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2023 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2021/22 uppgick till cirka 23,6 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 500 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Cision