Dustin Group AB: Q1: Stark start på året

2022-01-12 08:00:00
Första kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 69 procent till 6 247 miljoner kronor (3 696), främst hänförligt till förvärvet av Centralpoint.
  • Den organiska omsättningstillväxten var 11,0 procent (8,0) varav SMB 11,7 procent (7,1), LCP 12,9 procent (8,2) och B2C -17,4 procent (16,0).
  • Den organiska omsättningstillväxten för jämförbara enheter (proforma) var 10,6 procent.
  • Bruttomarginalen uppgick till 14,3 procent (15,6).
  • Justerat EBITA uppgick till 301 miljoner kronor (171) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,8 procent (4,6).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 251 miljoner kronor (132), inklusive jämförelsestörande poster om -7 miljoner kronor (-14).
  • Kvartalets resultat uppgick till 166 miljoner kronor (90).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,47 kronor (0,99).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 369 miljoner kronor (265).
  • Nettoskulden vid periodens slut i relation till justerad EBITDA under den senaste tolvmånadersperioden, inklusive tolvmånaders resultateffekt för Centralpoint men exklusive effekterna från IFRS 16 Leasingavtal var 3,1 (2,2).

- Första kvartalet visar att tillgänglighet och leveranskapacitet genererar hög tillväxt. Jag är stolt över de starka teamen på Dustin som, genom nära samarbete med våra leverantörer och partners, kunnat möta den efterfrågan våra kunder har på leverans av rätt produkt, mjukvara eller tjänst, i rätt tid och till rätt pris, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef för Dustin.

- Vi har arbetat hårt de senaste åren med att automatisera våra inköp, vår prissättning samt vår logistik - aktiviteter som ger resultat både på tillväxt och marginal. Den organiska tillväxten var 11 procent och försäljningen uppgick till 6 247 (3 696) miljoner kronor. Justerad EBITA var 301 (171) miljoner kronor och EBITA-marginalen stärktes till 4,8 (4,6) procent, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef för Dustin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Förander, IR-ansvarig

karl.forander@dustin.se,076 721 06 59

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2022 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2020/21 uppgick till cirka 15,9 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 400 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Cision