Dustin Group AB: Kommuniké från Dustins årsstämma 2020/21

2021-12-15 16:20:00

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Stina Andersson, Gregor Bieler, Gunnel Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén och Morten Strand. Vidare valde årsstämman Dolph Westerbos till ny styrelseledamot. Mia Brunell Livfors omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åsa Lundvall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2020/21 och beslutade om en utdelning om 2,21 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 17 december 2021 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna onsdagen den 22 december 2021.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/21.

Årsstämman beslutade även att:
  • anta arvoden till styrelsen och revisorn.
  • godkänna styrelsens rapport över ersättningar.
  • anta förslaget om att lämna ett erbjudande till deltagarna i LTI 2019 om återköp av samtliga utestående teckningsoptioner av serie 2019/2022, totalt högst 725 607 teckningsoptioner, mot ett marknadsmässigt vederlag, i samband med den utnyttjandeperiod som enligt villkoren för teckningsoptionerna infaller under tiden från och med 31 januari 2022 till och med 30 juni 2022.
  • anta huvudprinciperna för och omfattningen av Dustins aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för 2022. Incitamentsprogrammet består av en emission av högst 1 329 710 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen och andra nyckelpersoner inom Dustin. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 50 personer. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin Aktiebolag, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde. Baserat på befintligt antal aktier och röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 1 329 710 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande maximalt 1,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Incitamentsprogrammet innefattar även en möjlighet för deltagare i Norge och Nederländerna att delta i ett syntetiskt optionsprogram. Information om Dustins befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se,070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2020/21 uppgick till cirka 15,9 miljarder kronor och drygt 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 400 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm.

Cision