DUROC: VD SER SVAGT RESULTAT COTTING GROUP KOMMANDE MÅNADER

2022-02-04 09:04:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industri- och handelskoncernen Duroc uppger att konsekvenserna av halvledarbrist och prishöjningar på råmaterial har varit svårförutsägbara och har påverkat Duroc i större utsträckning än vad som tidigare bedömts under det andra kvartalet.

Det skriver Durocs vd John Häger i rapporten för det andra kvartalet, oktober-december, i det brutna räkenskapsåret.

Flertalet enheter i Duroc har "god lönsamhet" men Griffine, den franska delen av Cotting Group, visar omfattande förluster och Drake Extrusion hade ett svagt resultat.

"Ett åtgärdsprogram har satts in för att vända utvecklingen i Griffine, samtidigt som sjunkande priser på polypropylene och förbättrad tillgång på arbetskraft kommer att leda till successivt förbättrade resultat i Drake Extrusion", skriver han.

John Häger gör bedömningen att efterfrågan under nästkommande kvartal kommer vara god för samtliga bolag utom för Cotting Group i det korta perspektivet.

Han uppger att fransk bilindustri signalerar en förbättring av sin situation gällande tillgången på kritiska komponenter och prognostiserar ett normaliserat läge vid halvårsskiftet. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna och en betydande order från en nyckelkund inom Automotive har nyligen säkrats.

"Även om kommande månader kommer att vara svaga resultatmässigt för Cotting Group, görs bedömningen att bolaget i ett medel/långfristigt perspektiv kommer att uppvisa positiva resultat och kassaflöden", skriver John Häger.

För Drake Extrusion är Duroc-vd:ns bedömning att omständigheterna förbättras successivt i inledningen av 2022 och att verksamheten genererar positiva resultat kommande månader.

"Även om det andra kvartalet blev dystert så går merparten av portföljbolagen bra. Bolagen har lyckats att parera för utmaningar som funnits och har alla förutsättningar att fortsätta att växa. Duroc är trots de temporära motgångarna i gott skick. Soliditeten är hög, koncernen har väsentliga outnyttjade kreditfaciliteter och är redo att ta sig an utmaningarna i nästkommande kvartal", skriver John Häger.Direkt-SE