Doro Care tillverkar bland annat trygghetslarm.

Aktie Doro har för avsikt att genomföra den tidigare kommunicerade särnoteringen av affärsområdet Doro Care genom att dela ut dotterbolaget Careium, som rymmer Doro Care. Avsikten är att notera Careium på Nasdaq First north Growth Market under början av december 2021.

Doros styrelse har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 22 november 2021 beslutar om utdelning av samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare.

”Styrelsen och koncernledningen i Doro bedömer att Careium nu har uppnått de rätta förutsättningarna för att agera helt självständigt och utvecklas utanför Doro. En utdelning och notering av Careiums aktier bedöms kunna bidra till att Careium kan fortsätta utveckla sin affärsmodell och sitt erbjudande”, skriver bolaget.

Bedömningen är därtill att det finns goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande genom att bredda Careiums erbjudande till nya kundgrupper, bredda den geografiska täckningen i Europa samt genomföra eventuella strategiska förvärv.

Doro föreslår att varje aktie i Doro ska medföra rätt till en aktie i Careium.

Det framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma den 22 november som ska besluta om särnoteringen av Careium, som består av Doro Care.

”Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 361.000.000 kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag. Detta motsvarar en utdelning på cirka 15:04 kronor per aktie i Doro”, skriver Doro vidare.

Värdet på utdelningen kommer att slutligt fastställas när aktierna delas ut till Doros aktieägare.