I annonssamarbete med UNITED BANKERS

ANNONS REIT-fonder kan utgöra byggstenar i en långsiktig pensionsportfölj. United Bankers Asia REIT-fond ger investerare möjlighet att skatteffektivt placera i asiatiska fastigheter med stabila inflationsskyddade kassaflöden.

Tillväxtmarknader, Asien och asiatiska fastigheter i en post-covid-värld

Förutsättningarna för ett starkt börsår på tillväxtmarknaderna och speciellt i Asien är goda. Två faktorer i synnerhet på det makroekonomiska planet lär gynna dessa marknader: Kinas post-covid-återgång till ett öppnare samhälle där invånarna igen aktivare börjar konsumera varor och tjänster, vilket får spridningseffekter till andra asiatiska länder, och slutet på den amerikanska centralbankens aggressiva räntehöjningskampanj. En svagare US dollar som vi också sett på senare tid lär även det gynna tillväxtmarknader som historiskt trivts i en svagare dollarmiljö, då hanteringen av ländernas internationella lån utgivna i dollar blir mindre ansträngande.

Här kan du läsa mer om UB:s asiatiska REIT fond UB Asia REIT Plus

REIT – Real Estate Investment Trust – en metod för global fastighetsexponering 

REIT:s är konstruerade för att erbjuda investerare samma inflationsskyddade egenskaper som direktägda fastigheter, som karaktäriseras av att investeraren genom direktägande går in i enskilda fastigheter eller fastighetsportföljer med begränsad likviditet. REIT står för Real Estate Investment Trust och är en bolagsform som är väldigt lik ett aktiebolag, men det blir ingen bolagsskatt om större delen av bolagets vinst delas ut. 

Placeringsformen är ett bra sätt att investera i internationella fastighetsbolag, eftersom den lagstiftning som styr REIT-bolagens verksamhet idag finns i över 30 länder och till stor del har liknande egenskaper oberoende av land och där utdelningen utgör en central parameter.

REIT:s har oftast lite lägre belåning än vanliga fastighetsbolag. För vanliga fastighetsbolag är lånekostnaderna avdragsgilla. REIT:s saknar ett sådant incitament att vara högbelånade, eftersom de inte betalar bolagsskatt. Hävstången och potentialen är därmed lägre, men å andra sidan kan avkastningen bli stabilare i ett längre perspektiv och risken mindre än för den som enbart har fastighetsexponering mot enskilda sektorer med hög belåning och därmed sannolikt högre fallhöjd i tider av marknadsoro.

Investerare i svenska fastigheter och fastighetsfonder har under flera år haft en hög avkastning på sina investeringar även om 2022 var ett år med fallande aktiekurser och värderingar av svenska fastigheter. Som en mer konservativ strategi framöver kan det vara på sin plats att minska koncentrationsrisken i portföljen och sprida riskerna över flera fastighetsmarknader via REIT fonder med olika geografisk inriktning. 

UB Asia REIT – ett sätt att exponera sig mot tillväxten i Asien 

United Bankers har förvaltat REIT-fonder i mer än 15 år och har idag fyra olika geografiskt förvaltade fonder. Fonderna är UB Europa REIT, UB Global REIT, UB Asia REIT Plus och UB Nordamerika REIT. 

Tillväxten i Asien förväntas att växa mer än övriga världen de närmaste årtionden, drivet av sådana faktorer som demografi, urbanisering, och digitalisering. Framväxten av en större och kapitalstarkare medelklass som har ett ökat behov av konsumtion är trender som redan nu är tydliga. Bolag verksamma i denna region kommer ha möjlighet att ta del av detta och för att det ska kunna genomföras kommer efterfrågan på olika typer av fastigheter att öka. UB Asia REIT-fonden investerar i noterade fastighetsaktier och REIT:s i Asien.

Kvantitativ analys genomsyrar fondens investeringsprocess, där diversifiering över länder och sektorer inom fastigheter utgör en viktig hörnsten i förvaltningen. Inget enskilt bolag har en större vikt än 4 procent av den totala portföljen. Förvaltningen följer inget jämförelseindex och fonden kommer därför att skilja sig mycket från andra fonder inom samma kategori. Geografiskt är fonden även väldiversifierad. De tre största fastighetsmarknaderna som idag utgör drygt 50 procent av fondens exponering är Singapore, Hong Kong och Japan.

Sektormässigt spänner exponeringen över flera sektorer såsom industri-, detaljhandel-, kontors- och hotellfastigheter. Långsiktigheten i investeringarna är dessutom tydlig i och med att omsättningshastigheten i fonden historiskt varit betydligt lägre än genomsnittet för andra fonder inom samma kategori. 

Här kan du läsa mer om UB:s asiatiska REIT fond UB Asia REIT Plus

Av: United Bankers

Detta är en annons från United Bankers och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Bekanta dig med fondprospektet för UB Asia REIT Plus och faktablad för fonden innan du gör ett investeringsbeslut