Notering Devyser Diagnostics, som utvecklar kit för genetisk testning inom rutindiagnostik till laboratorier, avser att genomföra ett erbjudande av aktier och notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Devyser och befintliga aktier i bolaget. Nasdaq Stockholm har meddelat att bolaget uppfyller gällande noteringskrav.

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer kit för genetisk testning till laboratorier i över 45 länder. Produkterna används för komplex DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och post-transplantationsmonitorering för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter.

Fredrik Alpsten är vd för Devyser och Mia Arnhult är styrelseordförande.

Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Devyser motsvarande en bruttolikvid om omkring 300 miljoner kronor, och befintliga aktier i bolaget. Vidare förväntas Devyser ställa ut en övertilldelningsoption, bestående av nyemitterade aktier, motsvarande högst 15 procent av erbjudandet.

Erbjudandet förväntas att genomföras under det fjärde kvartalet 2021 förutsatt att relevanta godkännanden från Nasdaq erhålls samt med förbehåll för rådande aktiemarknadsförhållanden.

Covid-19-pandemin hade en negativ inverkan på bolagets omsättning under 2020. Under 2021 har effekterna från pandemin successivt minskat och det tredje kvartalet 2021 blev det starkaste kvartalet i bolagets historia, heter det.

Under de första nio månaderna under 2021 uppgick omsättningstillväxten till 43,9 procent jämfört med motsvarande period 2020. Bruttomarginalen ökade med 6,9 procentenheter och uppgick till 77,5 procent (70,6%), som en följd av den ökade nettoomsättningen i förhållande till fasta kostnader.

Styrelsen för Devyser har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy:

Tillväxt: Devysers mål är att uppnå en årlig organisk tillväxt som överstiger 30 procent.

Bruttomarginal: Devysers mål är att på medellång sikt (tre till fem år) uppnå en bruttomarginal som överstiger 80 procent.

Rörelsemarginal (EBIT): Devysers mål är att prioritera investeringar i organisationen för att stödja tillväxten och att på medellångsikt (tre till fem år) uppnå en rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 20 procent.

Utdelningspolicy: Devyser är i en expansionsfas och kommer därför att prioritera tillväxt före utdelningar under de kommande åren. Bolagets långsiktiga mål är att, med hänsyn till Bolagets finansiella ställning, dela ut mellan 30 procent och 50 procent av bolagets resultat efter skatt

Carnegie agerar som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Devyser. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Carnegie. Redeye är bolagets Certified Adviser.