Delårsrapport januari-september 2022 för Concejo AB (publ)

2022-11-29 15:00:00
Kvartal 3, 2022
Nettoomsättningen uppgick till 85,4 MSEK (68,8)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,9 MSEK (-132,8)
Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -15,5 MSEK (-127,1)
Periodens resultat uppgick till -15,6 MSEK (-127,2)
Resultat per aktie uppgick till -1,19 SEK (-11,041)

Concejo har den 30 september 2022 förvärvat 50 procent av aktierna i SAL Navigation AB.
 

Kvartal 1-3, 2022
Nettoomsättningen uppgick till 236,8 MSEK (196,3)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -94,6 MSEK (-193,0)
Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -192,8 MSEK (-88,1)
Periodens resultat uppgick till -192,8 MSEK (-87,5)
Resultat per aktie uppgick till -16,13 SEK (-7,401)
På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

Investeringar till ett totalt värde om 68,0 MSEK har gjorts i fem nya portföljbolag; Charge Amps AB (publ), Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB och C-Green AB.
1)  Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.
 

Händelser efter periodens utgång
  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef,
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
Lars Håkansson, CFO,
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 november 2022 klockan 15:00 CET
 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Cision