Delårsrapport januari-september 2022

2022-11-15 07:30:00

Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade till 1 208,0 MSEK (713,7), motsvarande en tillväxt om 69,3 procent. Den organiska tillväxten var 14,6 procent.
 • EBITA ökade till 148,9 MSEK (102,8) och EBITA-marginalen uppgick till 12,3 procent (14,4).
 • Jämförelsestörande poster påverkade EBITA resultatet med +9,4 MSEK (+8,5), justerad EBITA (exklusive jämförelsestörande poster) ökade till 139,4 MSEK (94,3).
 • Periodens resultat ökade till 105,4 MSEK (72,0), resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,15 SEK (1,59).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 125,0 MSEK (66,7).
 • Orderstocken ökade till 3 173,0 MSEK (1 628,0).

Nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade till 3 162,6 MSEK (1 823,7), motsvarande en tillväxt om 73,4 procent. Den organiska tillväxten var 8,3 procent.
 • EBITA ökade till 304,2 MSEK (188,4) och EBITA-marginalen uppgick till 9,6 procent (10,3).
 • Jämförelsestörande poster påverkade EBITA resultatet med -2,2 MSEK (-7,5), justerad EBITA (exklusive jämförelsestörande poster) ökade till 306,4 MSEK (195,9).
 • Periodens resultat ökade till 204,3 MSEK (124,4), resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,26 SEK (2,75).
 • Operativt kassaflöde uppgick till 191,7 MSEK (131,6).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Tre förvärv har genomförts: Altana och Jan Tryk i Danmark samt Rovakate i Finland.
 • Fasadgruppen har ingått ett nytt hållbarhetslänkat kreditfacilitetsavtal om 600 MSEK för fortsatta förvärv.

Händelser efter periodens utgång

 • Ytterligare ett förvärv har meddelats: Sydskiffer i Sverige.

VD-kommentar i sammandrag från Pål Warolin: “Fortsatt lönsam tillväxt – stark orderstock ger stadga inför 2023”
“Jag kan summera ett tredje kvartal med god framdrift för Fasadgruppen, och särskilt avseende den starka tillväxten i såväl omsättning som orderstock. Marginalen har minskat något jämfört föregående år, men får ses i ljuset av den kraftiga kostnadsinflationen på materialsidan som skedde i framför allt andra kvartalet.

Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 1 208,0 MSEK, en ökning med 69,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten var 14,6 procent och den förvärvade tillväxten 54,7 procent. Orderstocken ökade med 94,9 procent varav organisk tillväxt utgjorde 36,1 procent. Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 11,5 procent i kvartalet. Vi kommer fortsätta lägga stort fokus på lönsamheten framåt och ser en viss ljusning i materialprisutvecklingen.

Vi märker ett stort intresse från fastighetsägare för alla typer av åtgärder som kan bidra till att förbättra energiprestandan. Vår bedömning är att denna drivkraft ytterligare bidrar till den långsiktiga stabiliteten i renoveringsmarknaden, som i dagsläget utgör ungefär 75 procent av vår omsättning.

Vi befinner oss nu mitt i det fjärde kvartalet, vilket innebär hög aktivitet för att slutföra projekt innan vintern kommer. Om jag redan nu tillåter mig att blicka in i 2023 har jag en i grunden positiv syn på våra förutsättningar att fortsätta leverera lönsam tillväxt. Den rekordstarka orderboken i kombination med goda förvärvsmöjligheter och den underliggande marknaden ger tydlig stadga till affären.”

Presentation av rapporten
VD Pål Warolin och CFO Casper Tamm presenterar idag den 15 november 2022 kl 08:15 rapporten via en telefonkonferens och webbsändning. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.

Telefonnummer till telefonkonferens:
SE: +46 8 5055 8373
UK: +44 3333 009 269

Länk till webbsändning:
https://ir.financialhearings.com/fasadgruppen-group-q3-2022

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via www.fasadgruppen.se.

MFN