Delårsrapport januari-september 2022

2022-11-10 08:30:00

Delårsperiod januari – september 2022

  • Substansvärdet var 163,7 kr per aktie jämfört med 323,2 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 49,3 procent.
  • Bures substansvärde var 12 140 Mkr jämfört med 23 964 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var -57,6 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 30,5 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -11 644 Mkr (5 081). Resultatet per aktie uppgick till -157,2 kr (68,4).

Delårsperiod juli – september 2022

  • Substansvärdet var 163,7 kr per aktie jämfört med 196,7 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en minskning med 16,8 procent.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 196,5 kr per aktie den 9 november 2022 vilket motsvarar en minskning med 39,2 procent sedan årsskiftet.

Vd-ord

Vd-kommentar

Utvecklingen i portföljbolagen fortsatte att vara stark under det tredje kvartalet. Mycronic ökade sin omsättning med 23 procent och redovisade en rörelsemarginal om 17 procent. Därtill ökade Mycronic sin orderingång, i huvudsak drivet av ett antal ordrar inom affärsområdet Pattern Generators. På bolagets kapitalmarknadsdag i september presenterades nya ambitiösa mål för tillväxt, lönsamhet och klimat. Den starka orderingången fortsatte efter periodens utgång med nya ordrar på drygt 1 mdkr. Detta fick Mycronics aktiekurs att stiga med drygt 37 procent efter kvartalets utgång.

Under kvartalet genomförde Vitrolife framgångsrikt de tidigare aviserade förändringarna inom det nya affärsområdet Genetic Services. Därutöver sjösattes en ny global sälj- och marknadsföringsorganisation för samtliga affärsområden med syftet att utvinna synergier mellan affärsområdena och regionerna. Under det tredje kvartalet ökade omsättningen med 5 procent organiskt och EBITDA-marginalen var 34,5 procent. I september meddelade Vitrolifes vd Thomas Axelsson att han avser att gå i pension. Thomas ledarskap och fantastiska engagemang har varit avgörande för den otroliga tillväxtresa som Vitrolife gjort. Sedan Thomas tillträdde som vd 2011 har Vitrolife utvecklats till en global marknadsledare inom produkter och tjänster för fertilitet och reproduktion.

På makronivå tornade dock mörkare moln upp sig. De flesta ledande indikatorer pekar nu på en nedgång i den ekonomiska konjunkturen. SIX RX föll med 4 procent under det tredje kvartalet och har under året fallit med drygt 30 procent. Bures substansvärde föll med 17 procent under kvartalet och med 49 procent sedan årsskiftet. Efter periodens utgång har de noterade portföljbolagen dock stigit vilket ökat Bures substansvärde med c. 17 procent.

Den 27 september nåddes vi av det tragiska beskedet att Dag Andersson, vd på Xvivo, hastigt gått bort. Dag var en mycket uppskattad kollega och en viktig del i Xvivos framgångar de senaste åren. Våra tankar går till hans familj.

Bure Equity AB (publ)

MFN