Delårsrapport januari – september 2022

2022-10-27 07:30:00

Tredje kvartalet 2022 (1 juli – 30 september)
•      Nettoomsättningen uppgick till 96,8 MSEK (54,9), motsvarande en tillväxt om 76 procent i SEK och 57 procent rensat för valutaeffekter. Organisk tillväxt utgjorde 35 procent och förvärvad tillväxt 22 procent.
•      Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax 45 procent, Abdominal 1 procent (dock 32 procent för förbrukningsvaror) och Services 22 procent.
•      Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 79 procent (73). Total bruttomarginal var 72 procent (69).
•      Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,9 MSEK
(4,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 6 procent (8). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,9 MSEK (5,3), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 10 procent (10).
•      Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,7 MSEK (-4,0). Justerad EBIT uppgick till -0,7 MSEK (-2,9).
•      Nettoresultatet stärktes till 5,4 MSEK (-1,1). Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,04).
•      Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 17,0 MSEK
(-8,5), ett resultat av ökad försäljning samt minskad kapitalbindning i rörelsefordringar. Totalt kassaflöde uppgick till -18,4 MSEK (-30,0) efter investeringar i FoU -27,9 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet
•      XVIVO tecknar avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Avionord S.r.l:s maskin- och perfusionsverksamhet – bolagets nuvarande distributör i Italien. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet
•      Liver Assist erhåller ett så kallat Breakthrough Device Designation från amerikanska FDA
•      XVIVO håller sin andra kapitalmarknadsdag
•      XVIVOs vd, Dag Andersson, avlider. Christoffer Rosenblad tillträder som tillförordnad vd

Perioden 2022 (1 januari – 30 september)
•      Nettoomsättningen uppgick till 283,8 MSEK (172,5), motsvarande en tillväxt om 64 procent i SEK och 50 procent rensat för valutaeffekter. Organisk tillväxt utgjorde 32 procent och förvärvad tillväxt 18 procent.
•      Samtliga affärsområden visade på underliggande organisk tillväxt rensat för valutaeffekter; Thorax 34 procent, Abdominal 22 procent och Services 37 procent.
•      Bruttomarginal förbrukningsvaror stärktes till 79 procent (75). Total bruttomarginal var 71 procent (73) på grund av segmentmix.
•      Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35,0 MSEK (13,9) motsvarande en EBITDA-marginal om 12 procent (8). Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36,6 MSEK (20,0), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 13 procent (12).
•      Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,1 MSEK (-10,2). Justerad EBIT uppgick till 5,7 MSEK (-4,1).
•      Nettoresultatet stärktes till 17,7 MSEK (-4,0). Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (-0,14).
•      Kassaflöde från den löpande verksamheten stärktes till 6,1 MSEK
(-11,5). Totalt kassaflöde uppgick till -118,5 MSEK (-76,3), påverkat av betalning av slutlig tilläggsköpeskilling från förvärvet av Organ Assist (XVIVO B.V) -21,0 MSEK samt investeringar i FoU -85,4 MSEK.

Väsentliga händelser under perioden
•      XVIVOs hjärtteknologi används i världens första framgångsrika xenotransplantation (gris till människa)
•      Kidney Assist Transport ges 510(k)-godkännande av amerikanska FDA
•      XVIVO erhåller sitt första certifikat enligt EU:s förordning Medical Device Regulation (MDR) för Kidney Assist Transport
•      IDE-ansökan inför hjärtpreservationsstudie i USA inlämnad till FDA
•      XVIVO erhåller marknadsgodkännande i Kina för PERFADEX® Plus

VD-kommentar
“För en månad sedan gick XVIVOs VD Dag Andersson hastigt bort. Våra tankar är med Dags familj. Under de två senaste åren har en stark ledningsgrupp och organisation byggts. Vi står redo att leverera enligt den strategi som presenterades på vår kapitalmarknadsdag i september. Vår väg framåt de närmsta åren är klar och tydlig: Vi ska bli det världsledande företaget inom organtransplantation. XVIVO har utvecklat unika, innovativa och världsledande produkter som placerar oss i en mycket stark position på marknaden.

Det tredje kvartalet var ännu ett kvartal med god försäljningstillväxt och stärka bruttomarginaler. Vi har presenterat tre starka kvartal under 2022 och ser mycket fram emot att få avsluta året i samma anda.” - Christoffer Rosenblad, Tilllförordnad VD

MFN