Delårsrapport januari-december 2022

2023-02-23 08:30:00
  • Substansvärdet var 196,3 kr per aktie jämfört med 323,2 kr vid årsskiftet vilket motsvarar en minskning med 39,2 procent.
  • Bures substansvärde var 14 559 Mkr jämfört med 23 964 Mkr vid årets inledning.
  • Totalavkastningen för Bure-aktien var -43,1 procent jämfört med SIX Return Index som föll med 22,8 procent.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -9 235 Mkr (6 362). Resultatet per aktie uppgick till -124,7 kr (85,7).

Delårsperiod oktober – december 2022

  • Substansvärdet var 196,3 kr per aktie jämfört med 163,7 kr vid kvartalets inledning vilket motsvarar en ökning med 19,9 procent.

Händelser efter periodens slut

  • Substansvärdet uppgick till 215,5 kr per aktie den 22 februari 2023 vilket motsvarar en ökning med 9,7 procent sedan årsskiftet.
  • Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 2,25 kr per aktie (2,25)
  • Bure tecknade 1 123 595 aktier i Ovzons nyemission för 50 Mkr. Emissionen planeras att genomföras efter beslut på extra bolagstämma i Ovzon den 3 mars 2023.

Vd-kommentar

2022 kommer att bli ihågkommet som ett av de värsta börsåren på två decennier. Krig i Europa, stigande räntor, hög inflation, skyhöga elpriser, vacklande valutor och ett covid-stängt Kina. Sammantaget fick dessa omvärldsfaktorer Stockholmsbörsen att falla med 22,7 procent under 2022. Bures substansvärde per aktie föll med -39,2 procent. Börsnedgången var extra kännbar för många tillväxtbolag. Flera av Bures portföljbolag kan inkluderas i denna kategori. Värdeutvecklingen i samtliga noterade portföljbolag var negativ under året och kärninnehavet Vitrolife tappade hela -66,8 procent. I september såg vi dock en vändning. Under det fjärde kvartalet steg Bures substansvärde per aktie med 19,9 procent att jämföra med SIX RX som steg med 11,3 procent.

Läget var utmanande på makronivå och för aktiemarknaderna under 2022. Utvecklingen i portföljbolagen var dock positiv. Mycronic slog omsättningsrekord och avslutade även året med en rekordstor orderingång. Xvivo växte organiskt med 30 procent och BioLamina med 78 procent. Allgon förbättrade sin EBIT-marginal till drygt 15 procent och ScandiNova fördubblade sitt rörelseresultat. Även Vitrolife redovisade en stark rapport. Omställningen efter förvärvet av Igenomix lade bl.a. grunden för årets marginalförbättring och starka kassaflöde.

Det känns skönt att lämna 2022 bakom oss även om många av oroshärdarna finns kvar under 2023. Den ekonomiska tillväxten kommer troligtvis fortsätta att vara svag men sannolikheten för en kraftig recession har minskat. Räntorna rör sig fortfarande uppåt men inflationen har förhoppningsvis passerat toppen. För Bure gäller det att fortsätta vara nära portföljbolagen och utveckla deras fina verksamheter. Vi ska hjälpa dem navigera i svåra marknadsförhållanden samt bibehålla ett långsiktigt fokus på konkurrenskraftiga produkter och tjänster samt goda kundrelationer.

Bure Equity AB (publ)

MFN