Delårsrapport: 1 januari-31 december 2022

2023-01-27 07:30:00

I en utmanande omvärld tar vi krafttag för att förbättra lönsamhet och kassaflöde – Lagret minskade ytterligare med 238 Mkr i Q4 och kassaflödet förbättrades mot föregående år. Lönsamheten utmanande till följd av svagare efterfrågan och prispress i marknaden.

”Ännu ett tufft kvartal där vi är övertygade att våra hårda ansträngningar börjar ge resultat. Vi kan glädjande konstatera att vi fortsätter att minska vårt lager samt att vi med genomförd finansiering ytterligare stärkte vår balansräkning. Två viktiga parametrar för att i enlighet med plan säkerställa att BHG kommer ur denna utmanande period ännu starkare. Vi tar krafttag både på strategisk och strukturell nivå, med vår reviderade strategi samt konsolideringar av verksamheter och nedstängningar av olönsamma affärer, som på operativ nivå med kostnadsnedskärningar” säger Gustaf Öhrn, Vd & koncernchef.

Sammanfattning

1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättningen minskade med -5,1 % till 3 307,9 (3 487,2) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till -3,7 % och proforma organisk tillväxt uppgick till -5,5 %
 • Justerat bruttoresultat minskade med -13,3 % till 804,9 (927,9) Mkr och den justerade bruttomarginalen uppgick till 24,3 (26,6) %
 • Justerad EBIT uppgick till 30,7 (186,4) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 0,9 (5,3) %
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 67,5 (-251,2) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,2 (0,93) kronor och efter utspädning till -1,2 (0,92) kronor

1 januari – 31 december

 • Nettoomsättningen steg med 6,1 % till 13 433,6 (12 666,0) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till -5,0 % och proforma organisk tillväxt uppgick till -4,5 %
 • Justerat bruttoresultat ökade med 0,3 % till 3 368,3 (3 357,1) Mkr och den justerade bruttomarginalen uppgick till 25,1 (26,5) %
 • Justerad EBIT uppgick till 374,9 (812,7) Mkr och den justerade EBIT-marginalen till 2,8 (6,4) %
 • Kassaflödet från rörelsen uppgick till -105,6 (-27,6) Mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,25 (4,01) kronor och efter utspädning till 0,25 (3,97) kronor

Styrelsen föreslår till årsstämman att ingen utdelning utbetalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2022.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet och efter periodens slut

 • Den 27 november offentliggjorde BHG att Gustaf Öhrn utsetts till ordinarie VD och koncernchef för BHG Group, efter att sedan den 12 augusti 2022 haft rollen som tillförordnad VD.
 • Den 6 december genomförde BHG Group en riktad nyemission och den 30 december genomfördes en extra bolagsstämma som godkände styrelsens beslut att ge ut nya aktier, se sidan 18
 • Den 22 december meddelades ändring i valberedningen i BHG Group på grund av ändrade ägarförhållanden, där Handelsbankens Fonders representant ersattes med en representant för Vitruvian, Oscar Severin.
 • Den 12 januari 2023 tillträdde Sara Sterner som chef för HR, kommunikation och ESG. Sara Sterner ingår i koncernledningen och efterträder Maria Morin som vid årsskiftet lämnade för en tjänst utanför BHG.
 • Den 13 januari 2023 genomfördes en extra bolagsstämma som godkände styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2023/2026) samt valberedningens förslag om förändringar i styrelsen att gälla fram till slutet av nästföljande årsstämma, inklusive nyval av styrelseledamöterna Kristian Eikre och Vesa Koskinen, varvid den senare ersätter nuvarande styrelseledamoten Niklas Ringby. Val av Christian Bubenheim (som av styrelsen i augusti 2022 utsetts till t.f. styrelseordförande) som styrelsens ordförande.

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORTEN
Gustaf Öhrn, vd och koncernchef och Jesper Flemme, CFO kommer fredagen den 27 januari, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av delårsrapporten.
Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Om du önskar delta via webcasten gå in på följande länk,
BHG Q4 Report 2022 (financialhearings.com)
Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via följande länk,
Call Access (financialhearings.com)
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Presentationsmaterialet återfinns på gruppens webbsida: Presentationer (wearebhg.com)

DELÅRSRAPPORTER PÅ WWW.WEAREBHG.COM
Den kompletta kvartalsrapporten för perioden januari till december 2022 och tidigare kvartals- och årsbokslut finns tillgängliga på
Finansiella Rapporter (wearebhg.com)

MFN