Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

2021-07-06 10:00:00
  • Substansvärdet den 30 juni 2021 var 135,4 mdkr, eller 311 kr per aktie, en ökning under första halvåret med 32 kr per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 14 %.
  • Totalavkastningen uppgick under de sex första månaderna 2021 till 24 % för A-aktien och 21 % för C-aktien,  jämfört med 22 % för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).
  • Resultat per aktie uppgick under perioden till 40,58 kr.
  • Under första halvåret 2021 förvärvades aktier för 1,5 mdkr i Sandvik, 0,5 mdkr i Essity och 0,3 mdkr i Handelsbanken.
  • Skuldsättningsgraden den 30 juni 2021 var 3 %.
  • Aktieinnehavet i SSAB avyttrades i maj för 2,0 mdkr.


Denna information är sådan som AB Industrivärden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefens försorg (Sverker Sivall, Telefon: 08-666 64 19, E-post: ssl@industrivarden.se), för offentliggörande den 6 juli 2021, kl. 10:00 CET.

Bilaga


GlobeNewswire