Dedicare förändrar sin rapporteringsstruktur

2022-03-25 08:00:00

De fyra segmenten är:

Sverige: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den svenska marknaden samt fördelning av centrala kostnader såsom tex lokalkostnader, ekonomiadministration, IT-drift, marknadsföring etc. enligt en fördelningsnyckel baserat på segmentens omsättning.

Norge: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den norska marknaden samt fördelning av centrala kostnader såsom tex lokalkostnader, ekonomiadministration, IT-drift, marknadsföring etc. enligt en fördelningsnyckel baserat på segmentens omsättning.

Danmark: Affärsverksamheten rekrytering och bemanning till den danska marknaden samt fördelning av centrala kostnader såsom tex lokalkostnader, ekonomiadministration, IT-drift, marknadsföring etc. enligt en fördelningsnyckel baserat på segmentens omsättning.

Koncerngemensamt: Koncernövergripande poster såsom avskrivningar på övervärden från förvärv, avskrivningar relaterat till verksamhetsöverlåtelser, omräkning IFRS16, koncerninterna transaktioner, elimineringar etc.

[image]

[image]

[image]

[image]

Anledning till förändringen i rapporteringsstrukturen är att renodla den svenska affärsverksamheten från koncerngemensamma poster som tidigare redovisats i segmentet Sverige. Som tidigare meddelats flyttas den svenska affärsverksamheten ut i separat dotterbolag, där Eva Brunnberg i augusti 2021 tillträdde rollen som VD. Krister Widström kvarstår i rollen som koncernchef och VD för moderbolaget Dedicare AB. I moderbolaget bedrivs koncernövergripande funktioner såsom koncernledning, ekonomi- och IT-förvaltning.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 08.00 (CEST).

Cision