I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Fisher Investments Norden anser att det är av yttersta vikt att man inte missar tjurmarknader om man ska lyckas med långsiktiga aktieinvesteringar. Detta kan verka uppenbart, men det kan vara svårt att veta när en tjurmarknad faktiskt är på väg.

Vår research visar att tjurmarknader vanligtvis tar vid när ekonomiska data är riktigt dåliga. Vår historiska analys visar att de negativa nyheterna och den utbredda pessimismen som vi ser i dag ofta är tecken på en tidig tjurmarknad – en av anledningarna till att vi ser ljust på aktiemarknadens närmaste framtid.

Hur fungerar aktiemarknaden? Vi anser att marknaden är framåtblickande, runt 3–30 månader framåt i tiden, och att den fokuserar på ekonomiska och politiska förhållanden som kan påverka företagens lönsamhet. Aktiekurserna stiger och sjunker vanligtvis när det finns en klyfta mellan verklighet och förväntningar, och förväntningarna styrs av investerarnas aktuella sentiment. Enligt vår åsikt så föds tjurmarknader ur pessimism: Investerare som blivit sargade under nedgången på börsen har vanligtvis otroligt lågt ställda förväntningar. Dessutom brukar ekonomin gå på halvfart under dessa perioder. Ekonomiska data som arbetslöshetssiffror och BNP är vanligtvis dyster läsning, något som försämrar investerares sentiment ytterligare.

Men eftersom marknaden är framåtblickande har den redan räknat in de senaste ekonomiska omständigheterna i kurserna. Enligt vår analys blir pessimismen i slutet av en björnmarknad till slut så extrem att den överträffar verkligheten. Det är vid den här punkten som aktiemarknaden når sin lägsta botten och en ny tjurmarknad kan ta vid. Detta går inte alltid hand i hand med förbättringar i ekonomin i stort. Under en tjurmarknads tidiga skede kan resultat som är något bättre än väntat skapa en känsla av lättnad på marknaden, vilket i sin tur driver upp kurserna. Ju mer verkligheten överträffar förväntningarna, desto mer stiger aktiemarknaden enligt vår mening.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det är därför det ofta kan verka som att aktiemarknaden och den övriga ekonomin fungerar på två olika plan under en tidig tjurmarknad. Företagens resultatrapporter är vanligtvis urusla i början av en ny tjurmarknad, detta på grund av den lågkonjunktur som normalt sett är förknippad med björnmarknaden. Men på björnmarknadens botten har aktiemarknaden redan räknat in den ekonomiska cykelns nedgång i kurserna. När detta inträffar börjar den framåtblickande marknaden skönja en ljusare framtid och bättre resultatrapporter.

Tänk till exempel på finanskrisen 2007–2009. Som figur 1 visar började indexet MSCI World stiga i mars 2009, flera månader innan lågkonjunkturen tog slut.[i] Företagen såg inte positiv tillväxt på årsbasis förrän i fjärde kvartalet 2009.[ii] Även under den snabba nedgången i coronakrisens kölvatten våren 2020 övergick aktiemarknaden till en tjurmarknad igen redan den 23 mars. Företagens resultat hade inte ens hunnit återspegla den plötsliga lågkonjunkturen vi drabbades av den här våren. Enligt vår synvinkel visste investerare redan att resultaten från våren skulle bli urusla, vägde in dem i prissättningen och blickade framåt – bortom de specifika resultaten.

Figur 1: Resultatcykeln

Källa: FactSet, per 2020-09-01. Nettoavkastning i euro enligt indexet MSCI World från januari 2009 till augusti 2020, och avkastning per aktie enligt MSCI World från första kvartalet 2009 till andra kvartalet 2020.

När en tjurmarknad tar vid är arbetslöshetssiffrorna vanligtvis ganska höga. Många ekonomiska experter hävdar att hög arbetslöshet hämmar kurserna på aktiemarknaden. Vissa kommentatorer vi följer anser att företag som säger upp ett stort antal anställda förhindrar en ekonomisk återhämtning. Andra menar att om ekonomin inte skapar jobb så kommer hushållen inte att spendera pengar, något som i sin tur också dämpar den ekonomiska tillväxten.

Men en titt på historiska resultat visar att hög eller stigande arbetslöshet inte utgör något hinder för tjurmarknader. (Se figur 2.) Anledningen enligt vår åsikt: arbetslöshetssiffrorna är tillbakablickande. Vår research visar att företag vanligtvis säger upp anställda som en sista utväg – och nyanställer motvilligt efter en lågkonjunktur – på grund av de höga fasta kostnader som är förknippade med att anställa och utbilda nyanställda. Enligt vår analys är det ekonomisk tillväxt som skapar jobb, inte tvärtom. Vi anser även att marknaden är den bästa ledande indikatorn när det gäller tillväxt.

Figur 2: Hög arbetslöshet har historiskt sett inte bromsat tjurmarknader

Källa: Eurostat och US Bureau of Labor Statistics, per 2020-09-10. Arbetslöshet i EU, januari 2000 till juli 2020; Arbetslöshet i Storbritannien, januari 2000 till maj 2020; Arbetslöshet i USA, januari 2000 till augusti 2020. Globala björnmarknader enligt MSCI World, mars 2000 till oktober 2002, oktober 2007 till mars 2009, februari 2020 till mars 2020.

Ett extremt pessimistiskt sentiment är också vanligt i början av en ny tjurmarknad. Det känslomässiga läget på marknaden återspeglar hur investerare tänker för stunden, anser vi. Under lågkonjunkturer är folk i allmänhet inte särskilt optimistiska. Den här dystra stämningen påverkar utsikterna för den närmaste framtiden, ibland på ett sätt som skruvar ner förväntningarna på framtida tillväxt lite väl mycket.

Sentix Economic Index, som bygger på enkäter med investerare globalt, visar hur lågt sentimentet kan sjunka i början av en tjurmarknad. (Se figur 3.) Ett tal över noll betyder övervägande positivt, medan ett tal under noll betyder övervägande negativt. Under björnmarknaden 2007–2009 visade indexet att de som svarade på enkäten blev mer och mer pessimistiska – och när sentimentet nådde sin absoluta botten vände marknaden uppåt. Vi tror inte att detta är ett sammanträffande. Enligt vårt synsätt dämpade det pessimistiska sentimentet förväntningarna tills det blev lättare för verkligheten att överträffa dem. Tittar man på indexet från i våras (i april sjönk indexet till 2009-nivåer) ser man att det återspeglar vad som hände i slutet av björnmarknaden 2007–2009, enligt vår uppfattning.[iii]

Figur 3: Tjurmarknader föds ofta ur pessimism

Källa: FactSet, per 2020-09-01. Sentix Economic Index Global Aggregate, från januari 2004 till augusti 2020. Globala björnmarknader enligt MSCI World, oktober 2007 till mars 2009, och februari 2020 till mars 2020.

I dagsläget har aktiekurserna stigit en bra bit över lägstanivåerna i våras, men vi ser fortfarande kommentatorer som tvivlar på att aktiemarknaden har återhämtat sig. Det är precis den typen av skepsis och en rad andra tecken som får oss att tro att en ny tjurmarknad precis har tagit vid.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet, National Bureau of Economic Research och Centre for Economic Policy Research, per 2020-09-14. Baserat på indexet MSCI World, 2009-09-03, och information från National Bureau of Economic Research, juni 2009.

[ii] Källa: FactSet, per 2020-09-01. Avkastning per aktie enligt MSCI World, fjärde kvartalet 2009.

[iii] Ibid. Sentix Economic Index Global Aggregate, april 2020.