I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Hur länge måste din portfölj vara investerad för att nå dina mål? Med andra ord: vad är tidshorisonten för dina investeringar? Enligt vår erfarenhet är det här en enkel och viktig fråga – som många tyvärr har svårt att besvara. Men om man sätter sig in i frågan och bildar sig en uppfattning om ens egen tidshorisont kan det, enligt Fisher Investments Norden, hjälpa en att fatta investeringsbeslut som ökar chansen för att man når sina långsiktiga mål.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi har märkt att många underskattar tidshorisonten för sina investeringar. Ett påstående som Fisher Investments Norden ofta ser är att tidshorisonten är lika med antalet år man har kvar till pensionen. Det utgår från att det finns två separata faser för portföljen: först bygger man upp den genom sparande och investeringar medan man jobbar, och sedan spenderar man pengarna som pensionär. Men Fisher Investments Norden ser på tidshorisonten som hela den tid som tillgångarna måste jobba för att nå investerarens mål. Om en investerare har som mål att ta ut kassaflöde under pensionen måste tillgångarna förmodligen jobba under hela hans eller hennes livslängd. Och om investeraren vill att tillgångarna ska stötta efterlevande, eller vill donera till välgörenhet kan tidshorisonten vara ännu längre.

Därför anser vi att det är bra att börja med ens förväntade livslängd när man ska avgöra sin tidshorisont. Men Fisher Investments Norden har märkt att många underskattar även denna siffra. Baserat på de senaste uppgifterna från Eurostat är den genomsnittliga kvarvarande förväntade livslängden för en 65-åring i EU lite drygt 19 år.[i] Men det är genomsnittet, så det kan vara en god idé att planera för ännu fler år. Dessutom ökar den förväntade livslängden överlag i takt med medicinska framsteg (trots en dipp på grund av covid).[ii] Investerare som vill uppskatta sin förväntade livslängd kan använda den här statistiken, tillsammans med sin ålder, hälsa och familjehistorik (t.ex. för livslängd och sjukdomar). Om man vill att ens livskamrat också ska kunna leva på investeringarna under pensionen är det enligt oss viktigt att även ta med hans eller hennes livslängd i beräkningarna. Den kan vara längre än ens egen, i synnerhet om han eller hon är yngre eller vid bättre hälsa.

Investerare som vill lämna något i arv till barn, barnbarn eller välgörenhet kan ha en tidshorisont som sträcker sig långt bortom den egna livslängden. Det kan vara arvingarnas livslängd, eller välgörenhetsorganisationens mål. Om en investerare inte behöver kassaflöde för sina egna behov, utan investerar enkom för någon annans skull, är investerarens ålder, förväntade livslängd och så vidare mindre viktiga enligt oss. I stället är det till exempel arvingarnas förväntade livslängd som gäller. Målet med investeringarna kan även ligga närmre i tiden – som att finansiera ett husköp. Då sträcker sig tidshorisonten fram till den dag då man vill spendera pengarna.

Fisher Investments Norden anser att tidshorisonten spelar stor roll för ett avgörande investeringsbeslut: tillgångsfördelningen. Med tillgångsfördelningen menas den blandning av aktier, obligationer, kontanter med mera man har i portföljen. Enligt våra analyser har aktier historiskt sett varierat mer i värde på kort sikt än obligationer, men å andra sidan har de gett högre avkastning på längre sikt.[iii] Därför anser vi att investerare som behöver tillväxt och har längre tidshorisonter bör ha högre exponering mot aktier, oavsett om de behöver tillväxt för framtida kassaflödesbehov eller för att bevara köpkraften. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet har många investerare mål av det här slaget, så en god förståelse av tidshorisonten kan hjälpa dem att positionera portföljerna på ett lämpligt sätt.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det kan även hjälpa investerare att minska en del vanliga risker, enligt Fisher Investments Norden. En av de största: risken för att tömma portföljen under ens livstid. Ta en 55-åring som planerar att gå i pension vid 65 som exempel. Om den här investeraren utgår från att tidshorisonten för investeringarna är 10 år kan han eller hon mycket väl prioritera låg kortsiktig volatilitet i portföljen och lägga en stor del av investeringarna i räntepapper eller kontanter. Men han eller hon kan rimligen räkna med att leva i minst 25 år till, och den här försiktiga tillgångsfördelningen kanske inte ger tillräckligt stor tillväxt för att täcka kassaflödesbehoven under hela den tiden. En portfölj med högre andel aktier har högre tillväxtpotential, och skulle ha minskat risken för att portföljen töms i förtid. Om man upptäcker detta för sent har man färre möjligheter att lägga om portföljen för att ge kassaflöde på ålderns höst – än mindre för att lämna något i arv.

En god förståelse för tidshorisonten kan även hjälpa investerare att undvika felaktiga beteenden, som att paniksälja aktier under tillfälliga nedgångar. Vi är väl medvetna om hur mentalt påfrestande stora börsnedgångar kan vara. Men vetskapen om att investeringarna har många år – eller till och med årtionden – kvar att jobba åt dig kan minska en del av stressen även under de värsta rasen, och hjälpa en att inte paniksälja.

Det är därför som Fisher Investments Norden anser att det är så viktigt att förstå och tänka på tidshorisonten när man bygger upp en portfölj. Tidshorisonten är enligt oss fundamental för att skräddarsy portföljen efter ens egna behov.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: Eurostat. Statistik över dödlighet och förväntad livslängd, 2022‑04‑25.

[ii] Se not i. Påstående baserat på genomsnittlig förväntad livslängd i EU, 2002–2020.

[iii] Källa: FactSet och Intercontinental Exchange, Inc., per 2022‑06‑22. Påstående baserat på indexet MSCI World med nettoutdelningar i kronor, 1969‑12‑31 till 2021‑12‑31 och indexet ICE BofA Sweden Government, 1987‑07‑31 till 2021‑12‑31.