I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons När investerare tänker på risker tenderar många, enligt vår erfarenhet, att enbart fokusera på volatilitet på marknaden (fluktuerande värdepapperskurser) – i synnerhet på negativ volatilitet.

Det är helt klart viktigt att kunna känna sig trygg med volatilitet enligt vår mening. För investerare med en kort tidshorisont, som alltså kommer behöva de investerade pengarna relativt snart, kan en hög sannolikhet för volatilitet vara riskabelt för deras finansiella mål. Men för långsiktiga investerare är det enligt vår erfarenhet viktigt att kunna känna sig bekväm med volatilitet, eftersom kraftig volatilitet kan få mindre disciplinerade investerare att handla vid fel tillfällen. Enligt Fisher Investments Norden ska man dock vara försiktig med att sätta likhetstecken mellan risk och volatilitet. Risk är ett bredare koncept, och om man bara fokuserar på volatilitet kanske man utsätter sig för andra typer av investeringsrisker.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Risker kommer i många olika former, och de är alla värda att uppmärksammas. När man bildar sig en helhetsuppfattning av risken anser vi att man bör ta med risken för att inte uppfylla sina finansiella åtaganden eller mål, för att sätta kortsiktiga marknadsrörelser i rätt perspektiv. För många innebär detta risken för att inte ha tillräckligt med pengar som pensionär, eller att tömma portföljen långt innan man går bort. Man kan hävda att det är den allvarligaste risken av dem alla.

Vi anser att man även kan uttrycka detta som risken för att investera i tillgångar med allt för låg avkastning. Om man till exempel investerar alla sina besparingar i statsobligationer med låg avkastning kanske portföljen inte växer tillräckligt mycket för att täcka framtida utgifter. Det kan öka risken för att man tömmer portföljen för snabbt, och hamnar i knipa. Sett på det här viset kan investeringar i vad många experter kallar för säkra tillgångar (eftersom de har relativt låg volatilitet) i själva verket öka en långsiktigare och potentiellt allvarligare risk.

Enligt vår mening kan det här sättet att se på risk hjälpa en att sätta målet med ens investeringar i centrum. Om man har klart för sig vilket syfte man har med investeringskapitalet blir det enligt oss lättare att förstå hur man ska hantera volatilitet. Du kanske har ett behov av kassaflöde från portföljen för att täcka utgifter. Om du har en ungefärlig idé om när de utgifterna kommer (inom en snar eller längre framtid) kan du få en allmän uppfattning av hur länge tillgångarna måste räcka för att uppfylla dina behov. Det kan i sin tur ligga till grund för dina investeringsbeslut – och vilka riskavvägningar som verkar rimliga. Din risktolerans – hur pass bekväm du känner dig med volatilitet i portföljen – kan också spela in i dina investeringsbeslut.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Om investerare är väl medvetna om sina mål och risktoleranser kan de, enligt oss, sätta in volatilitet i sitt sammanhang – som en del av priset man betalar för att nå sina personliga investeringsmål. På kort sikt kan kurserna svänga på ett oförutsägbart sätt, men svängningarna är normalt mindre kraftiga för räntepapper jämfört med aktier. Men det viktiga, enligt oss, är att den historiska högre volatiliteten hos aktier normalt åtföljs av högre långsiktig avkastning. Den genomsnittliga avkastningen på årsbasis från aktier är på 8,5 procent, medan den från räntepapper är på 4,3 procent.[i]

Så vi anser att investerare som behöver långsiktig tillväxt bör räkna med en viss volatilitet och inte försöka eliminera den helt och hållet. Med en tillräckligt lång tidshorisont och disciplinerade investeringsbeslut kan den högre avkastningen från aktier på lång sikt (trots den högre volatiliteten) minska risken för att man inte når sina investeringsmål.

Men enligt vår erfarenhet finns det olika slags marknadsnedgångar. Våra analyser visar att negativ volatilitet är vanligt förekommande under tjurmarknader – perioder med i allmänhet stigande börser – och den kan hålla i sig i dagar, veckor eller till och med månader. Men den här kortsiktiga volatiliteten är inte samma sak som en björnmarknad – en fundamentalt driven nedgång på minst 20 procent. Björnmarknader tenderar enligt vår mening att pågå under en längre tid. Fjolårets björnmarknad var dock något av ett undantag.[ii] Vi anser att det är möjligt, om än mycket svårt, att identifiera en björnmarknad innan de värsta nedgångarna kommer. Vanlig negativ volatilitet å andra sidan är inget vi anser att investerare kan förutsäga eller undvika på ett konsekvent och tillförlitligt sätt.  Så om man behöver aktieliknande avkastning på lång sikt anser vi att man helt enkelt får stå ut med volatilitet på kort sikt.

Det är förmodligen varken enkelt eller behagligt att härda ut när det blåser hårt på marknaden, men vi anser att det är avgörande för att lyckas med långsiktiga investeringar. Om den långsiktiga avkastningen från aktier ger dig den tillväxt du behöver för att finansiera framtida uttag är det enligt vår mening bättre att leva med kortsiktig volatilitet på vägen än att undvika volatilitet och inte nå hela vägen fram. Om man förstår skillnaden mellan volatilitet och bredare investeringsrisker kan man vara bättre rustad för att motstå förhastade beslut som kan stå en dyrt i längden.

Volatilitet hör till spelet – för oss är det en naturlig del av investering, och något man ska förstå, inte förakta. Vi anser att det här sättet att se på volatilitet kan bidra till lägre övergripande investeringsrisk.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

 Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet och Intercontinental Exchange, Inc., per 2021‑­08‑06. Avkastning från indexet MSCI World med nettoutdelningar och indexet ICE BofA Sweden Government, 1987‑07‑31 till 2021‑07‑31.

[ii] Källa: FactSet, per 2021‑08‑06. Påstående baserat på avkastning från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, 2020‑02‑19 till 2020‑03‑23.