Sektor Mycket tyder på att trävarumarknaden har bottnat efter höstens kraftiga prisfall, skriver Danske Bank i sin senaste skogsrapport. Efter en höst med trävarupriser i fritt fall när köparna lurpassade på fortsatt prissänkningar bottnade priserna före jul och sågverken ser nu försiktigt stigande priser.

”Till slut blev köparnas lager för låga och alla började köpa samtidigt, helt enligt typiskt trävarumönster. Om detta skulle vara denna cykels konjunkturbotten så bedömer vi att prisnivån kan landa högre än nivån under förra konjunkturtoppen hösten 2018”, skriver Danske Bank.

Sågverkens kostnadsläge är samtidigt på en helt annan nivå än den var då. Med en dopad krona så visar ändå fem av åtta analyserade sågverk negativa rörelsemarginaler under fjärde kvartalet 2022.

”Vi tror att än fler kommer att såga rött under första kvartalet 2023 beroende på höjda kostnader och en eftersläpning av prishöjningarna”, skriver Danske Bank som är mycket osäkra på om det är en konjunkturvändning som syns nu.

”Globalt ser vi nu en allt sämre byggkonjunktur med en lägre efterfrågan, vilket normalt inte hade gett någon ihållande prisuppgång. Men läget är ju långt ifrån normalt”, skriver Danske Bank.

Den nuvarande marknadssituationen beskrivs som unik där sågverkens prishöjningar genereras av ett minskat utbud av trävaror snarare än en ökad efterfrågan.

Det beror dels på en minskad tillgång på timmer i Kanada och Centraleuropa som en effekt av stora bakborrskador och i Baltikum pressas sågverken av höga timmerpriser drivet av extrema energivedspriser och stor massavedsexport.

”Detta gäller även i Norden där volymerna av klentimmer minskar när massabruken tar dessa volymer i brist på massaved”, skriver Danske Bank.

Den största orsaken till utbudsminskningen är dock sannolikt Rysslands invasionskrig i Ukraina som gett effekter på rysk export av trävaror.

Ryssland var under 2021 världens näst största trävaruexportör efter Kanada.

På massamarknaden har priserna i Europa fortsatt ned i linje med bankens prognoser, men de kinesiska priserna har börjat stiga.

”Prisskillnaden mellan listpriset i Europa, justerat för rabatter, och transaktionspriset i Kina på 908 dollar per ton har växlat från att ha varit högre i Europa i slutet av förra året till att nu vara cirka 65 dollar högre i Kina”, skriver Danske Bank.

Historiskt har ett växande prisgap med stigande priser i Kina varit en ledande indikator för att priserna stiger även i Europa.

”Vi blir alltmer benägna att tro att denna uppgång i Kina är uthållig. Enligt både kanadensiska och svenska marknadsaktörer beror ökningen på de lättade pandemirestriktionerna och dessutom verkar det som att brist på massaved i delar av Kanada fått en negativ effekt på massautbudet”, skriver Danske Bank.