Sektor Riskerna är stora inom det europeiska banksystemet till följd av coronakrisen. Med en väldigt låg lönsamhet är vinsten att täcka upp för kreditförluster begränsad. Det säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Danske Markets.

Under helgen rapporterade Financial Times att ECB talat med politiska instanser i Bryssel angående möjligheten att skapa en så kallad ”bad bank” inom euroområdet.

ECB uppges befara att coronakrisen ger upphov till en ny våg av dåliga lån. EU-kommissionen vill däremot inte skapa en sådan instans då EU efter finanskrisen satt upp regler för bankers resolutionsprocess. Offentliga medel ska enligt detta förfarande först skjutas till efter att aktieägare och vissa obligationsinnehavare har tagit förluster.

– Generellt sett är det så att ju längre söderut i Europa desto större problem, säger Andreas Håkansson angående banker.

”Väldigt hög risk”

Då läget varit problematiskt redan under de normala tiderna i flera sydeuropeiska länder blir risken ”väldigt hög” när BNP faller och kreditförlusterna ökar snabbt, säger han.

– Redan svaga banker möter problem till följd av BNP-fall, fortsätter analytikern med tillägg att även om krisens längd är oklar förefaller det ta tid innan sådant som turismnäring återkommer.

Detta har en inverkan på både företag liksom de fastighetsbolag som äger husen, exemplifierar han.

Andreas Håkansson konstaterar att det är en politisk fråga hur dessa problem ska lösas. Ska skattebetalare i europeiska länder med bra banker täcka förluster i länder med svagare banker. På något sätt måste förlusterna som förefaller komma i banksystemet täckas upp, påpekar han.

– De svenska bankerna kan tack vare deras lönsamhet klara av svaga tider på ett bättre sätt än många andra europeiska banker, säger Anderas Håkansson.

Svenska banker klarar sig bättre

Han för fram att nordiska bankers vinst före kreditförluster dels är mycket högre än nivåerna för sektorskollegor längre söderut i Europa, dels tar nordiska banker mindre risk vilket innebär lägre kreditförlustnivåer mot vad banker på kontinenten redovisar under dåliga tider.

Han tycker att kursnedgången i svenska bankaktier har varit överdriven. Analytikern för fram att det talas om att nordiska bankaktier blankas av internationella investerare till följd av att flertalet andra europeiska bankaktier förbjudits att blankas. Detta har i sin tur medfört ett större säljtryck än vad som kan motiveras av coronakrisen, bedömer han.