Rapport Danske Bank redovisar ett resultat som inte nådde upp till analytikernas förväntningar. Även räntenettot överraskade på nedsidan.

Danske Banks resultat före skatt blev 4.012 miljoner danska kronor i det första kvartalet. Infront Datas snittestimat, utifrån 17 analytikers prognoser, låg på 4.469 miljoner danska kronor.

Räntenettot uppgick till 5.520 miljoner danska kronor, mot snittestimatet om 5.733 miljoner.

Sänker prognoser för helåret

Danske Bank bedömer visserligen fortfarande att nettoresultatet för 2019 kommer att hamna i intervallet 14-16 miljarder danska kronor, men numera innehåller prognosen den förväntade reavinsten på 1,3 miljarder danska kronor från försäljningen av Danica Pension Sweden.

Det framgår av Danske Banks delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Samtidigt sänker Danske Bank sin prognos för helårets räntenetto. Danske Bank räknar nu med att räntenettot blir lägre än 2018 eftersom volymtillväxten nu väntas mer än motverkas av högre upplåningskostnader och marginalpress.

Den tidigare prognosen var att räntenettot skulle bli i stort sett oförändrat.

Danske Bank upprepar däremot prognosen att provisionsintäkterna för 2019 förväntas bli högre än för 2018, primärt till följd av köpet av SEB Pension Danmark.

Även Danske Banks kostnadsprognos för 2019 behålls. Kostnaderna bedöms vara på samma nivå som för 2018, inklusive den donation på 1,5 miljarder danska kronor banken gjorde under fjolåret i spåren av penningtvättshärvan i Estland.

Här hänvisar Danske Bank fortfarande till högre kostnader relaterade till penningtvättsmotverkande åtgärder, köpet av SEB Pension Danmark, moms samt en högre aktivitetsnivå. Utsikterna inkluderar alltjämt kostnader på 0,3 miljarder danska kronor specifikt öronmärkta för digitaliseringsåtgärder mot penningtvätt.

Vidare upprepas prognosen att koncernens kreditförluster väntas bli högre än i fjol.

”Estlandsfallet fortsätter att kräva betydande fokus hos ledningsgruppen”, säger den tillförordnade vd:n Jesper Nielsen angående de tidigare uppdagade penningtvättshändelserna.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.