Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun pekar mot att priserna steg 1,9 procent i september, vilket säsongsrensat motsvarar en uppgång om 1 procent. Det skriver Danske Bank i en analys.

”Boprisindikatorn för september visar att höstsäsongen inleds med en vrålstart för Stockholms bostadsmarknad. Bostadsrättspriserna stiger med 1 procent, säsongsrensat, under en skenande omsättning. Det är de största lägenheterna som återigen visar de största prisuppgångarna, en indikation om att efterfrågan på större bostäder består”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank i Sverige, i en kommentar.

Danske Bank noterar att återinförandet av amorteringskravet därmed inte verkar haft någon direkt påverkan på bostadsmarknaden. Det är fortsatt osäkert vill roll en återgång till kontor och mindre hemarbete kan komma att spela, då rekommendationen kring hemarbete just slopats.

”Men givet att flertalet arbetsgivare öppnar för ett mer flexibelt arbetssätt vad gäller arbeta på kontor/från hemmet tror vi att det kommer vara ett fortsatt högt tryck på större bostäder även framöver”, skriver Danske Bank.

Deras bedömning är att den kraftiga prisökningstakten under pandemin inte kan fortsätta framöver men de har samtidigt svårt att se att bostadspriserna skulle vända ned.

”Nedgångar enskilda månader går inte att utesluta men den övergripande bilden är ändå att bostadspriserna kommer att fortsätta upp framöver men i en lugnare takt. När hushållen återgår till mer normala konsumtionsmönster kommer vi troligtvis se en mer dämpad takt”, skriver Danske Bank.