Aktie Ctek:s resultat föll i det fjärde kvartalet och var dessutom sämre än förhandstipsen. Batteriladdningsbolaget har också beslutat om en nyemission samtidigt som lönsamhetsmålen sänks.

CTEK redovisar ett rörelseresultat, ebit, på -4,2 miljoner kronor (13,9) för det fjärde kvartalet 2022.

Det justerade ebita-resultatet blev 13 miljoner kronor (21).

Resultatet efter skatt uppgick till -26,8 miljoner kronor (9,7).

Nettoomsättningen uppgick till 257 miljoner kronor (258). Organiskt minskade nettoomsättningen med 10 procent.

Styrelsen avser föreslå att ingen utdelning lämnas för helåret 2022.

Konsensus från Pinpoint Estimates, med tio bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 10,2 miljoner kronor och en omsättning på 225 miljoner kronor.

Spår lägre marginaler första kvartalet

Batteriladdningsbolaget Ctek har redan sett effekter av vidtagna åtgärder, men en väsentligt förändrad produktmix medför att bruttomarginalen väntas minska i storleksordningen 10 procentenheter under det första kvartalet 2023 jämfört med helåret 2022 då utfallet blev 50,3 procent.

Det gör att Ctek bedömer att justerad ebita-marginal under det första kvartalet 2023 kommer att bli lägre än under det fjärde kvartalet 2022 då den blev 5,0 procent.

”Vi ser dock en gradvis förbättring under året med en bedömd tvåsiffrig justerad ebita-marginal under det fjärde kvartalet”, skriver tillförordnad vd Ola Carlsson i bokslutskommunikén.

Evse-försäljningen (Electric Vehicle Supply Equipment) väntas stå för omkring hälften av koncernens nettoomsättning under helåret 2023. Denna stod för 30 procent under fjärde kvartalet 2022 och 26 procent för helåret 2022.

Vidare spår bolaget att ett reducerat rörelsekapitalbehov ska leda till ett positivt kassaflöde för helåret 2023.

Cteks bedömning är att de initierade åtgärderna kommer att reducera rörelsekostnaderna med i storleksordningen 80 miljoner kronor på årsbasis med full effekt från slutet av året. Utöver de engångskostnader för bolagets åtgärdsprogram på 10 miljoner kronor som tagits i fjärde kvartalet 2022, bedömer Ctek att engångskostnader för fullt genomförande under första kvartalet uppgå till 15-20 miljoner kronor, inklusive avgångsvederlag till tidigare vd.

Ska ta in 350 miljoner kronor

Ctek har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Bolagets största aktieägare, Latour som äger 30,6 procent av utestående aktier i Ctek, har åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sin pro-rata-andel. Utöver teckningsåtaganden har Latour ingått garantiåtagande avseende resterande del av företrädesemissionen. Således är företrädesemissionen fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets största aktieägare.

Därtill har flera större institutionella aktieägare, bland dem Fjärde AP Fonden, Skirner, AMF Tjänstepension, Swedbank Robur Fonder och SEB Fonder, som tillsammans äger cirka 27 procent av utestående aktier i Ctek, också uttryckt sin avsikt att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro-rata-andelar av företrädesemissionen.

Företrädesemissionen avses användas för att minska Cteks skuldsättning, höja bolagets räntetäckningsgrad och därmed säkerställa bolagets finansiella flexibilitet för att fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin, heter det.

”Trots de kraftfulla besparingsåtgärderna vi har initierat har styrelse och ledning gjort bedömningen att vi behöver stärka upp vår balansräkning genom en nyemission för att öka vår finansiella flexibilitet och tillvarata en betydande potential – inte minst inom EVSE-området – utan att tappa tempo”, kommenterar Ola Carlsson, tillförordnad vd på Ctek.

Slutliga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras omkring den 28 februari 2023. Förutsatt att företrädesemissionen godkänns av en extra bolagsstämma, förväntas avstämningsdagen vara den 8 mars 2023 och teckningsperioden att löpa från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.

Styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma att hållas omkring den 3 mars 2023.

Sänker lönsamhetsmålen

Ctek har inför den föreslagna nyemissionen sett över sina finansiella mål och beslutat att revidera lönsamhetsmålet till 20 procent justerad ebita-marginal från det tidigare målet om över 25 procent.

Bolagets övriga finansiella mål och utdelningspolicy kvarstår och är oförändrade, enligt följande:

Ctek har som mål att på årsbasis uppnå 2 miljarder kronor i nettoomsättning på medellång sikt där majoriteten av försäljningen förväntas utgöras av elfordonsladdare och tillbehör.

Nettoskulden ska uppgå till mindre än 3.0x justerad ebitda mätt på rullande tolv månader.

Utdelningspolicyn är att Ctek investerar sina resurser i tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är bolagets målsättning att dela ut 30 procent av årets resultat till aktieägarna.