CTEK AB: Delårsrapport Q3: Stark tillväxt för EVSE men svagare Aftermarket och utmanande kostnadsnivå

2022-11-02 07:45:00
Juli-september 2022
  • Nettoomsättningen ökade till 221 MSEK (209), valutajusterat en minskning med 2%.

  • Andelen EVSE-produkter ökade till 27% (20) och uppgick till 59 MSEK (42).

  • Justerad EBITA minskade till 21 MSEK (25), motsvarande en marginal om 9,5% (12,0).

  • Första leveranserna av Ultium Chargers till General Motors levererade, ytterligare en produktmodell planeras under första kvartalet 2023.

  • CTEK bedömer att det fjärde kvartalets nettoomsättning kommer att vara i linje med årets tredje kvartal med något lägre marginaler givet en förändrad produktmix.

"Inom division Original Equipment var den organiska tillväxten över 70 procent, med bidrag från de första leveranserna till General Motors. Inom Energy & Facilities var den organiska tillväxten 15 procent, med fortsatt god efterfrågan på hemmamarknaden. Inom Aftermarket, som vänder sig mot slutkonsumentledet, har efterfrågan varit fortsatt volatil under kvartalet och påverkats av en lägre köpkraft. Organiskt minskade divisionens nettoomsättning med 15 procent. Koncernens justerade EBITA-marginal uppgick till 9,5 procent (12,0) och har påverkats av en generellt sett högre kostnadsnivå, vilket till viss del motverkats av under våren genomförda prisökningar. Skuldsättningsgraden ökade till 4,5x till följd av den lägre vinstnivån och ett ökat rörelsekapitalbehov, vilket gjort att bolaget vidtagit åtgärder. CTEK bedömer att det fjärde kvartalets nettoomsättning kommer att vara i linje med årets tredje kvartal med något lägre marginaler givet en förändrad produktmix", säger Jon Lind, VD och koncernchef, CTEK.

Idag, den 2 november klockan 09:00 CET håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och CFO Thom Mathisen, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

För att deltaga eller ytterligare information - https://financialhearings.com/event/44124

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 klockan 07:45 CET.

Cision