CTEK AB: Delårsrapport Q2: Starkt marknadsklimat inom EVSE och fortsatta investeringar för framtida tillväxt

2022-08-10 07:45:00
April-juli 2022
  • Nettoomsättningen ökade till 235 MSEK (221). Valutajusterat var tillväxten 1%.

  • Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 29% (23).

  • Justerad EBITA minskade till 23 MSEK (38), motsvarande en marginal om 9,9% (17,0).

  • De första enheterna av basvarianten "Ultium Chargers" levereras till GM i augusti.

"CTEK har sett ett fortsatt starkt marknadsklimat under det andra kvartalet inom divisionerna Energy & Facilities och Original Equipment med en större efterfrågan än möjlighet att leverera. Inom Aftermarket, som vänder sig mot slutkonsumentledet, har efterfrågan varit mer volatil under kvartalet och påverkats av den geopolitiska situationen. Vår lokala närvaro i Asien samt långa och starka leverantörs- såväl som kundrelationer ger oss stabilitet och incitament att fortsätta investera i verksamheten. Inte minst inom området destinationsladdare som är vårt primära marknadssegment inom EVSE. Även om vi dagligen ställs inför nya utmaningar avseende komponentförsörjning, produktion och logistik har situationen i varje fall inte förvärrats under den senaste tiden", säger Jon Lind, VD och koncernchef, CTEK.

Idag, den 10 augusti klockan 09:00 CEST håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och interim CFO Mathias Sandh, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

För att deltaga eller ytterligare information - https://financialhearings.com/event/44123

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2022 klockan 07:45 CEST.

Cision