Den schweiziska storbanken Credit Suisse aktie återhämtar sig genom en uppgång på över 30 procent i den inledande torsdagshandeln i Zürich efter besked om att banken kommer att låna upp till 50 miljarder schweizerfranc från Schweiz centralbank och återköpa vissa utestående obligationer.

Därmed har aktien ungefär återhämtat onsdagens fall på 24 procent som kom i samband med att storägaren Saudi National Bank uppgett att den inte tänker tillskjuta mer kapital.

Credit Suisse beskrev sina åtgärder som beslutsamma och uppgav att de sker i förebyggande syfte för att stärka likviditeten.

Som en globalt systemviktig bank är Credit Suisse föremål för höga krav när det gäller kapital, upplåning, likviditet och hävstänger, betonade banken i uttalandet.

Vid årsskiftet hade Credit Suisse en kärnprimärkapitalrelation på 14,1 procent och en genomsnittlig likviditetstäckningsgrad på 144 procent, vilket fram till tisdagen den 14 mars hade förbättrats till cirka 150 procent, framhöll Credit Suisse i pressmeddelandet.

Användningen av 39 miljarder euro av lånefaciliteten för säkerställda lån hos centralbanken kommer ytterligare stärka likviditetstäckningsgraden med omedelbar effekt, hette det från affärsbankens sida.

Hur Credit Suisse likviditetstäckningsgrad utvecklades under den aktieturbulenta onsdagen framgick inte i pressmeddelandet från banken.

”Credit Suisse är konservativt positionerade gentemot ränterisker”, skrev banken och uppgav att volymen långa räntepapper (”duration fixed income”) dels inte är materiell i förhållande till den övergripande portföljen av höglikvida tillgångar, samt dels är helt säkrad mot ränterörelser, något som kan intressera marknaden eftersom avsaknad av sådana säkringar var en pusselbit i kollapsade amerikanska Silicon Valley Banks problembild.

”Vidare är låneboken högt säkerställd vid nästan 90 procent, med mer än 60 procent i Schweiz och en genomsnittlig avsättningsnivå för kreditförluster vid 8 baspunkter inom förmögenhetsförvaltning och den schweiziska bankverksamheten”, hette det.

Inom investmentbankverksamheten uppgav sig Credit Suisse ha realiserat 70 procent av den sedan tidigare målsatta tillgångsminskningen inom Securitized Products Group.

”Banken har även accelererat sin kostnadstransformation och utvecklas väl i linje med planen att leverera kostnadsbesparingar på cirka 2,5 miljarder schweizerfranc vid år 2025, inklusive cirka 1,2 miljarder schweizerfranc under 2023”, uppgav Credit Suisse.

Under kvällen kommunicerade den schweiziska bankregleringsmyndigheten Finma och Schweiz centralbank SNB att Credit Suisse möter kraven som ställs på systemviktiga banker.

Även övriga europeiska storbanker handlades upp på torsdagen efter påtagliga nedgångar i spåren av oron kring Credit Suisse på onsdagen.