Corem Property Group: Corem har tecknat avsiktsförklaring om avyttring av en fastighetsportfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 5 350 mkr

2022-11-14 08:00:00

 

Vid försäljning av portföljen beräknas den frånträdas i mitten av april 2023.
Corem Property Group AB (publ)
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, VD, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se
Peeter Kinnunen, Transaktionschef, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@corem.se
Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440
www.corem.se

Denna information är sådan information som Corem Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl. 08:00 CET.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Cision