Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 september 2022

2022-11-11 08:30:00

[image]

Fotograf: Stena Bulk

Totala intäkter
Q3: MSEK 118,2 (165,6)
9 månader: MSEK 423,1 (553,6)

EBITDA
Q3: MSEK 38,0 (-56,8)
9 månader: MSEK 170,4 (-119,1)

Resultat före skatt
Q3: MSEK -22,8 (-141,4)
9 månader: MSEK -16,7 (-350,0)

Resultat efter skatt per aktie
Q3: SEK -0,48 (-2,96)
9 månader: SEK -0,37 (-7,39)

Händelser under tredje kvartalet
 • Avtal om försäljning av tre P-MAX-fartyg. Sammantaget väntas försäljningen medföra en positiv likviditetseffekt om cirka MUSD 30. Likviditetsöverskottet kommer användas till accelererad amortering av lån.
 • Leverans av den försålda P-MAX-tankern Stena Paris. Försäljningen har möjliggjort en accelererad amortering av lån om ca MUSD 5.
Nyckeltal jan-sep 2022
 • Totala intäkter, MSEK: 423,1 (553,6)
 • EBITDA, MSEK: 170,4 (-119,1)
 • EBITDA, MUSD: 17,2 (-14,0)
 • Rörelseresultat, MSEK: 42,8 (-293,5)
 • Resultat före skatt, MSEK: -16,7 (-350,0)
 • Resultat efter skatt, MSEK: -17,6 (-352,6)
 • Räntebärande skulder 1 053,9 (1 566,5)
 • Soliditet, %: 20 (25)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: neg (neg)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 86,1 (70,0)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: -0,37 (-7,39)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 7,12 (12,49)
 • Lost Time Injury: 0 (0)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 08:30 CET.

Cision