Cint AB: Delårsrapport januari - juni 2022

2022-07-22 08:00:00

Fortsatt god tillväxttakt och högre lönsamhet

Andra kvartalet 2022 i korthet
 • Nettoomsättningen ökade med 130,6 procent till 73,2 MEUR (31,7). På proformabasis ökade netto­omsättningen med 28,4 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till 46,2 MEUR (16,5) och bruttomarginalen till 63,1 procent (51,9).
 • Justerad EBITDA uppgick till 13,0 MEUR (5,2) och justerad EBITDA-marginal 17,7 procent (16,3). Justerad EBITDA, exklusive valutakursvinst/förlust på rörelseposter, uppgick till 12,7 MEUR (6,1) mot­svarande en marginal om 17,4 procent (19,3).
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till -0,01 EUR (0,02).
 • Justerat resultat per aktie, före utspädning, upp­gick till till 0,04 EUR (0,02).
Januari - juni 2022 i korthet
 • Nettoomsättningen ökade med 134,6 procent till 140,5 MEUR (59,9). På proformabasis ökade nettoomsättningen med 30,4 procent.
 • Bruttoresultatet uppgick till 87,4 MEUR (31,0) och bruttomarginalen till 62,2 procent (51,7).
 • Justerad EBITDA uppgick till 21,1 MEUR (10,7) med en justerad EBITDA marginal om 15,0 procent (17,9). Justerad EBITDA, exklusive valutakursvinst/förlust på rörelseposter, uppgick till 21,0 MEUR (10,8) motsvarande en marginal om 14,9 procent (18,1).
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till -0,04 EUR (0,01).
 • Justerat resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,05 EUR (0,06).
Väsentliga händelser under det andra kvartalet
 • Årsstämman den 17 maj 2022 beslöt bland annat att välja Liselotte Hägertz Engstam och Tina Daniels som nya styrelseledamöter.
 • Cint genomförde förändringar i ledningsgruppen. För mer information se avsnitt på sidan 6 i delårsrapporten. 

VD Tom Buehlmann:
Det glädjer mig mycket att tillväxten som började ta fart under årets första kvartal har fortsatt under det andra kvartalet, med en tillväxttakt proforma på 28 procent (18 procent exklusive valutaeffekter) jämfört med samma period förra året. Givet att förra året påverkades positivt av en återhämtning av mark­nads­undersökningsindustrin efter covid markerar detta en återgång till en stabil och hållbar till­växt­ut­veckling. Under första halvåret hade vi en tillväxt på 30 procent på proformabasis (21 procent exklusive valutaeffekter).

EBITDA justerat för jämförelsestörande poster upp­gick till 13,0 MEUR under kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 17,7 procent jämfört med 13,4 procent på proformabasis för samma period förra året. Jämfört med årets första kvartal börjar vi nu se positiva skal­fördelar, främst till följd av synergier inom rörelse­kostnader. Lönsamheten förväntas förbättras succ­essivt under året, i enlighet med verksamhetens underliggande säsongsvariationer och i och med att det sammanslagna bolagets skalbarhet och syn­er­gier förverkligas.

Vi har haft ett starkt första halvår 2022 och tror starkt på vår förmåga att nå de ekonomiska målen på en organisk ökning av omsättningen på minst 25 procent på medellång sikt med en motsvarande EBITDA-marginal på 25 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Joakim Andersson, Senior Advisor
Tel: +46 760448 330
E-post: joakim.andersson@cint.com

Patrik Linzenbold, Head of IR
Tel: +46 708 252630
E-post: patrik.linzenbold@cint.com

Denna information är sådan information som Cint Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonerna ovan, för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 08:00 CET.

Cision