Cibus Nordic Real Estate AB (publ) överväger att emittera seniora icke säkerställda obligationer och lanserar ett återköpserbjudande

2022-11-21 09:00:13

CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL) ÖVERVÄGER ATT EMITTERA SENIORA ICKE SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH LANSERAR ETT ÅTERKÖPSERBJUDANDE

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har givit Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 21 november] 2022. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera EUR-denominerade seniora icke säkerställda obligationer med en löptid om 3 år (de "Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna") under Cibus existerande MTN-program. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Likviden från emissionen av de Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna kommer att användas för att delvis refinansiera de utestående Obligationerna som definieras nedan.

I samband med den potentiella transaktionen bjuder Cibus in innehavare av Bolagets utestående EUR-obligationer med ISIN SE0014479366 ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,0% av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta ("Återköpserbjudandet"). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 21 november 2022 som finns tillgängligt på länken nedan ("Återköpsdokumentet"). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 23 november 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 30 november 2022. Bolagets återköp av Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna och omfattas av Återköpsdokumentet. Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet innan prissättningen av de Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna kommer att vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna till en volym upp till det belopp som på ett giltigt sätt skickats in inom Återköpserbjudandet med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Länk till Återköpsdokumentet: https://www.cibusnordic.com/investors/the-bonds/eur-new-bond-135-meur/

Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank plc agerar s.k. bookrunners i samband med emissionen av de den Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna samt s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

Nordea Bank Abp: nordealiabilitymanagement@nordea.com

OP Corporate Bank plc: liabilitymanagement@op.fi

21 november 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 kl. 09.00 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cibus Pressrelease 2022-11-21.pdf

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

beQuoted