Fastighetsbolaget Cibus styrelse återkallar sitt förslag till beslut om fondemission och förslag till beslut om införande av nytt aktieslag samt därmed relaterade förslag. Det framgår av ett pressmeddelande inför årsstämman som sedan tidigare väntas hållas den 20 april.

Styrelsens beslut att återkalla förslagen har fattats efter diskussioner med bolagets större aktieägare, uppges det.

”Styrelsen har i samband härmed beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå beslut om extra vinstutdelning med innebörden att total utdelning per aktie ska uppgå till 0,99 euro, och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier”, skriver bolaget.

Syftet med den tidigare föreslagna fondemissionen var att möjliggöra en ökad flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Genom införandet av det nya aktieslaget förväntades bolaget enligt styrelsen ytterligare öka förutsättningarna att nå bolagets tillväxtmål samt att nå en kreditrating motsvarande investment grade, hette det.

”Efter diskussion med bolagets större aktieägare står det klart att det i nuläget saknas tillräckligt stöd för införande av stamaktier av serie D genom ändring av bolagsordningen och fondemission. Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget om fondemission samt förslaget om ändring av bolagsordningen med innebörden att bolagets befintliga aktie inte kommer att byta namn till stamaktier av serie A och att aktieslaget stamaktier av serie D, inte kommer införas”, meddelas det.

En effekt blir att förslaget om vinstutdelning på stamaktier av serie D uteblir, med innebörden att förslaget till vinstutdelning uppgår till 0,75 euro per befintlig aktie, vilket innebär totalt sett mindre utdelning från bolaget än vad som hade blivit fallet om stamaktier av serie D hade utgivits. Styrelsen anser att det fulla beloppet ändå bör delas ut och föreslår därför att extra bolagsstämma beslutar om extrautdelning så att beloppet per befintlig aktie sammanlagt blir 0,99 euro.

”Mot bakgrund av att avstämningsdagen för april kommer att infalla före det att den extra bolagsstämman fattat beslut om extra vinstutdelning, kommer utdelningen i april att vara 0,02 euro per aktie lägre än vad den borde ha varit. För att uppnå en total utdelning om 0,99 euro per aktie kommer detta enligt styrelsens förslag att kompenseras för genom höjd utdelning i maj”, skriver bolaget.