CEDERGRENSKA: LÄGRE EBITA-RESULTAT 1 KV, KOMMER EJ NÅ MÅL

2022-11-24 18:10:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utbildningskoncernen Cedergrenskas ebita-resultat sjönk till 7,6 miljoner kronor i det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022/2023 (14,5).

Intäkterna uppgick till 208 miljoner kronor (180) och resultatet per aktie var -0:31 kronor. Resultatet tyngdes av av- och nedskrivningar av goodwill på 9,2 miljoner kronor.

Den lägre ebita-marginalen förklaras till viss del av inköp av datorer som på grund av sena leveranser belastar gällande rapportperiod och inte kvartal fyra som tidigare år, enligt vd Lotta Smith.

"Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av den höga inflationen som nu uppgår till över 9 procent. Bland annat har ökade el och livsmedelskostnader redan slagit igenom och vi kommer även framåt att påverkas av inflationen då några av koncernens hyresavtal är kopplade till konsumentprisindex, vilket kommer påverka lokalkostnaderna från januari 2023", fortsätter vd:n, som också poängterar att skolpengen på sikt kommer att kompensera för inflationen.

"Viss eftersläpning ser vi dock, till exempel har Storstockholm redan kommunicerat en skolpengsökning om 1,8 procent för 2023 vilket självfallet understiger både våra och kommunernas verkliga kostnadsökningar", skriver Lotta Smith.

Den ökade osäkerheten på grund av den politiska debatten samt inflationen medför att Cedergrenska inte kommer att nå samtliga finansiella mål under innevarande räkenskapsår.Direkt-SE