Per Hellberg, vd Catena Media.

Aktie Catena Media genomför en företrädesemission om 684 miljoner kr. Emissionen är fullt garanterat och bland garanterna finns storägaren Öresund. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt bolaget är ambitionen med emissionen är att minska skuldsättningen och reducera bolagets finansiella risk, bland annat genom att betala av på den utestående obligationsskulden om 150 miljoner euro.

Vidare ska ett förslag till ändrade villkor lämnas till obligationsägarna. Inom ramen för detta kommer bolaget att göra en obligatorisk delbetalning om 49,5 miljoner euro, samt frivilliga betalningar om upp till 6 miljoner euro per kvartal.

Den slutgiltiga betalningen, som förfaller under 2021, föreslås skjutas upp med ytterligare ett år. Ägare av obligationen motsvarande 58 procent har åtagit sig att rösta för de ändrade villkoren, skriver bolaget.

Emission består av units som i sin tur ger rätten att teckna så kallade hybrider, ”hybrid capital securities”. Teckningspriset på en unit kommer att vara 100 kr. Varje aktie i bolaget ger rätt till en teckningsrätt och det krävs nio teckningsrätter för en unit. Varje unit består av en hybrid och sex warranter.

Hybriden, med nominellt värde om 100 kr styck, löper med en ränta uppgående till tremånaders STIBOR plus 8 procent per år, en ränta som kommer att betalas ut kvartalsvis. Inlösen av hybriden kan ske först efter fem år.

Warranterna som följer med i paketet ger rätt att teckna en aktie i Catena Media till kursen 18,90 kr vid vissa tillfällen de fyra kommande åren.

Öresund och ett ”konsortium av vissa andra nuvarande aktieägare” har åtagit sig att garantera motsvarande 670 miljoner kr i emissionen. Resterande 14 miljoner kr har garanterats av delar av ledningen och styrelsemedlemmar, heter det.

En extra bolagsstämma kommer att hållas den 10 juni 2020 för att rösta om emissionen, där aktieägare representerande 32 procent av aktierna har åtagit sig att rösta för förslaget.

Det var i samband med kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2019 som bolaget ändrade sina finansiella mål, där det tidigare ebitda-målet om att nå 100 miljoner euro 2021 slopades och där balansräkningen i form av sänkt skuldsättningskvot gavs större vikt. Enligt de nya målen ska den räntebärande nettoskulden i förhållande till det justerade ebitda-resultatet om 1,75 gånger på lång sikt.