CANTARGIA: RÖRELSERESULTATET BLEV -89,7 MLN KR 4 KV

2023-02-23 08:52:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Cantargia redovisar ett rörelseresultat på -89,7 miljoner kronor (-106) för det fjärde kvartalet 2022.

Omsättningen blev 0 miljoner kronor (0).

Resultat efter skatt låg på -90,6 miljoner kronor (-104).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -61,6 miljoner kronor (-89,9) med likvida medel om 190 miljoner kronor (247) vid rapportperiodens utgång. Därtill har bolaget kortfristiga placeringar om 237 miljoner kronor (312).

"Under hösten avslutades rekryteringen av patienter till tre av våra kliniska studier. Vi fortsätter dock behandla patienterna och planerar presentera resultaten under 2023 när vi fått möjlighet att dokumentera långtidseffekter och utvärdera hur eventuella kommande steg skulle kunna utformas. I det korta perspektivet ligger dock fokus på bukspottkörtelcancer, lungcancer och trippelnegativ bröstcancer där målet är att göra randomiserade studier som inkluderar kontrollgrupper", skriver Göran Forsberg i vd-ordet av bokslutet för 2022.Direkt-SE