CANTARGIA: PRESENTERAR UPPDATERADE INTERIMSEFFEKTDATA FÖR CAN04

2023-05-26 06:50:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Cantargia kommer på konferensen ASCO 2023 i Chicago den 4 juni att presentera uppdaterade interimseffektdata för 39 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC), behandlade med nadunolimab (CAN04) och platinabaserade cellgifter.

"Resultaten visar en förbättring sedan senaste uppdateringen med väsentligt högre responsfrekvens (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) jämfört med historiska data för enbart cellgifter", skriver Cantargia i ett pressmeddelande.

Två patienter med icke-skivepitel NSCLC och liknande biomarkörsprofil uppnådde dessutom så kallad komplett respons, varav en patient under monoterapibehandling med nadunolimab efter avslutad cellgiftsbehandling, uppger bolaget.

"De uppdaterade resultaten utgör ytterligare bevis på att nadunolimab kan spela en viktig roll i det stora och konkurrensutsatta lungcancerområdet, antingen som kombinationsterapi i en patientsubgrupp eller potentiellt som monoterapi efter att cellgiftsbehandling avslutats. Utöver våra senaste mycket lovande resultat i bukspottkörtelcancer, indikerar dessa nya data att nadunolimab kan ge ytterligare fördelar ihop med cellgifter i olika typer av cancer", säger Cantargias vd Göran Forsberg.

Sammanlagt 44 NSCLC-patienter behandlades med nadunolimab och platinabaserade cellgifter i två kliniska studier. Av patienterna behandlades 39 tillräckligt länge för att utvärderas för effekt. Av dessa fick 30 patienter 1, 2,5 eller 5 milligram per kilo nadunolimab med cisplatin/gemcitabin i fas 2a-delen av Canfour-studien.

Effektanalyser för dessa patienter visade ORR på 53 procent, med total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) på 13,7 respektive 7,0 månader i median, samt en trend för dosrespons för progressionsfri överlevnad.

"Den starkaste effekten observerades i 16 patienter med icke-skivepitel NSCLC med OS på 15,9 månader i median. Dessa data är starkare än historiska data för enbart cellgifter", skriver Cantargia.Direkt-SE