Cantargia AB: Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

2021-11-11 08:30:00

Cantargia AB:s ("Cantargia") delårsrapport för januari till september 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida http://cantargia.com/investerare/finansiella-rapporter.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 • Nya positiva interimsdata kring behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i CANFOUR-studien presenterades på ESMO-konferensen; nästa steg inleddes för expansion av den kliniska utvecklingen av nadunolimab och platinabaserade cellgifter inom icke-skivepitel NSCLC.
 • CIRIFOUR-studien blev fullrekryterad; även här inleddes nästa steg för expansion i icke-skivepitel NSCLC där nadunolimab utvärderas i kombination med platina-baserade cellgifter och immunterapi.
 • Patientrekryteringen fullbordades till extensionskohorten i bukspottkörtelcancer inom CANFOUR och nadunolimab tilldelades särläkemedelsstatus av FDA för behandling av bukspottkörtelcancer.
 • Första patienten behandlades i CAPAFOUR, godkännande om att påbörja CESTAFOUR erhölls och ansökan om att påbörja TRIFOUR lämnades in och godkännande erhölls av myndigheterna i Spanien.
 • Prekliniska data presenterades som visar fördelar med nadunolimabs verkningsmekanism över blockering av enbart IL-1β.
 • En opposition mot ett av Cantargias europeiska patent avslogs av europeiska patentverket.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Nadunolimab erhöll positivt utlåtande från EMA om särläkemedelsstatus vid behandling av bukspottkörtelcancer.
 • Första patienten behandlades i CESTAFOUR.
 • Framsteg i produktionsutvecklingen för CAN10 rapporterades och start för första kliniska studien för CAN10 justerades till Q3 2022.

Finansiell information

Januari - September 2021
 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -264,5 (-117,5) MSEK
 • Resultat efter skatt: -262,3 (-116,6) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -2,62 (-1,33) SEK
 • Soliditet: 91 (93) %
 • Likvida medel: 335,9 (282,0) MSEK
 • Kortfristiga placeringar: 312,0 (135,0) MSEK
Tredje kvartalet 2021
 • Nettoomsättning: 0 (0) MSEK
 • Rörelseresultat: -104,7 (-39,9) MSEK
 • Resultat efter skatt:  -103,8 (-39,9) MSEK
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning: -1,04 (-0,43) SEK

I anslutning till rapporten bjuder Cantargia in investerare, analytiker och media till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) den 11 november, klockan 15:00 (CET), då VD Göran Forsberg och CFO Bengt Jöndell kommer att presentera Cantargia och kommentera rapporten för perioden juli - september 2021, följt av en frågestund.

Telefonkonferensen kan följas via: https:/tv.streamfabriken.com/cantargia-q3-2021.

För att delta via telefon, vänligen ring in på något att följande telefonnummer:

SE: +46 8 50558368
UK: +44 3333009267

Webbsändningen kan även ses i efterhand och nås på Cantargias webbplats: www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.30 CET.

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), org. nr 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab (CAN04), studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och myokardit.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Cision