Cantargia AB: Cantargia beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor

2022-06-21 23:30:00

21 juni 2022 - Cantargia AB (publ) ("Cantargia" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: CANTA) meddelar att styrelsen har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 250 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att utifrån de starka kliniska resultat som nyligen presenterades, säkra finansiering till kommande värdehöjande aktiviteter med nadunolimab (CAN04) såsom förberedelsen av kommande randomiserad klinisk studie inom lungcancer med start 2023, fas II/III-studie inom bukspottkörtelcancer i samarbete med PanCAN, samt till att ytterligare utveckla det kliniska programmet för nadunolimab och CAN10. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är planerad att hållas den 21 juli 2022. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande. På grund av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att skjuta upp offentliggörandet av delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 till den 30 augusti 2022.

"Cantargia presenterade nyligen nya robusta kliniska resultat inom både bukspottkörtelcancer och lungcancer vilka skapat ett stort internationellt intresse. Det känns därmed logiskt att ge nadunolimab bästa möjliga förutsättningar för att öka det kommersiella värdet och nå målet att kunna erbjuda cancerpatienter en ny effektiv behandling i framtiden", säger Göran Forsberg, VD i Cantargia.

Sammanfattning
 • Cantargias styrelse har idag beslutat om Företrädesemissionen om cirka 250 miljoner kronor. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 21 juli 2022. Kallelse till stämman kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.
 • Syftet med Företrädesemissionen är att säkra finansiering till (i) förberedelse av en randomiserad studie avseende icke-småcellig lungcancer, NSCLC, med start 2023 (ii) PDAC fas II/III i samarbete med PanCAN och (iii) utveckla ytterligare kliniska möjligheter för nadunolimab (inom t.ex. bukspottkörtelcancer, lungcancer, bröstcancer, tjocktarmscancer eller gallgångscancer), efter prioritering under 2022.
 • Företrädesemissionen är helt säkerställd genom en kombination av avsikter att teckna, tecknings- och garantiåtaganden, inklusive garantiåtaganden från Joint Global Coordinators (enligt definitionen nedan):
 • de befintliga aktieägarna Fjärde AP-fonden, Alecta Pensionsförsäkring, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB genom fonden Hälsovård Tema och Brushamn Invest AB, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Därutöver har Handelsbanken Fonder AB genom fonden Hälsovård Tema, med förbehåll för sedvanliga villkor, förbundit sig att teckna ytterligare cirka 1,6 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen;
 • samtliga aktieägande medlemmar av Bolagets ledning och styrelse, vilka tillsammans innehar cirka 1,0 procent av antalet aktier i Bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen alternativt teckna aktier för ett belopp motsvarande värdet på sålda teckningsrätter;
 • Totala teckningsåtaganden från befintliga aktieägare uppgår till cirka 27,3 procent av Företrädesemissionen;
 • vissa befintliga aktieägare, däribland Swedbank Robur Fonder genom fonderna Folksam LO Sverige och Swedbank Robur Sverige har uttryckt sitt stöd för och sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen;
 • totala teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare uppgår till cirka 35,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 87 miljoner kronor;
 • Barclays Bank Ireland PLC och Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Joint Global Coordinators"), Fjärde AP-fonden samt två tidigare aktieägare i Bolaget har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor, vilka sammanlagt uppgår till cirka 163 miljoner kronor, motsvarande cirka 65,0 procent av Företrädesemissionen.

 • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapital och antal nya aktier förväntas offentliggöras omkring den 18 juli 2022. Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 25 juli 2022 och teckningsperioden förväntas att löpa från den 27 juli 2022 till den 10 augusti 2022.

Bakgrund och motiv

Cantargia är ett svenskt bioteknikbolag i kliniskt stadie som utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot cancer och autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidater har IL1RAP som måltavla. Det är ett protein som är överuttryckt i många solida tumörtyper och där Cantargia har specifika patent, vilket ger en bred behandlingspotential och många möjligheter att utveckla unika projekt genom den internt utvecklade CANxx-plattformen.

Cantargias huvudprojekt, nadunolimab (CAN04), är en first-in-class läkemedelskandidat utformad att motverka tumörinflammation och stimulera immunsystemet till att känna igen och avdöda tumörceller. Den har, i kombination med standardbehandling med cellgifter, visat lovande resultat hos 30 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och 73 patienter med bukspottkörtelcancer (PDAC). Inom PDAC indikerar interimsdata en kliniskt relevant överlevnad (12,7 månader mot 8,5 månader för historisk kontroll), progressionsfri överlevnad om 7,2 månader, med 12 patienter som fortfarande får behandling. Starka effekter observerades även hos NSCLC-patienter i kombination med första linjens cellgifter (responsfrekvens om 53 procent, med progressionsfri överlevnad om 6,8 månader i median och medianöverlevnad på 13,7 månader). Dessa resultat indikerar högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter och en mycket god säkerhet med möjlighet att minska några allvarliga biverkningar som begränsar användandet av vissa cellgifter.

Dessa data, tillsammans med tidiga resultat vid kombination med immunterapin Keytruda, presenterades och diskuterades vid tre tillfällen under det årliga mötet för American Society of Clinical Oncology i juni 2022. Dessutom presenterade Bolaget biomarkördata som visar stöd för verkningsmekanismen och tydliggör de unika egenskaperna som kan ha signifikant potential vid olika kombinationsbehandlingar.

Förberedelser pågår inför en potentiellt registreringsgrundande studie i PDAC vid ledande amerikanska sjukhus i samarbete med PanCAN. De formella förberedande aktiviteterna med regulatoriska myndigheter pågår med målet att starta studien under 2022. Som ett resultat av de starka effekterna av nadunolimab som observerats hos NSCLC-patienter förbereder Cantargia en randomiserad studie med start 2023.

Cantargias andra program, CAN10 för hjärtmuskelinflammation och systemisk skleros, är planerad att påbörja klinisk utveckling i början av 2023. Starka prekliniska effekter på dessa och flera andra autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar har påvisats i djurmodeller.

Baserat på nyligen presenterade data för både nadunolimab och CAN10 har Cantargia beslutat att genomföra Företrädesemissionen om cirka 250 miljoner kronor.

Företrädesemissionen

Av de skäl som anges ovan har Bolagets styrelse beslutat att genomföra Företrädesemissionen om cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen tillkommer Bolagets aktieägare med företrädesrätt. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 25 juli 2022. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp med vilket aktiekapitalet kommer att ökas, antalet nya aktier som kommer att ges ut och det belopp som ska betalas för varje ny aktie, förväntas offentliggöras omkring den 18 juli 2022.

Teckningsperioden beräknas löpa från den 27 juli 2022 till den 10 augusti 2022. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från den 27 juli 2022 till den 5 augusti 2022 och handel med BTAs (betalda tecknade aktier) förväntas äga rum mellan den 27 juli 2022 och den 11 augusti 2022.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut angående Företrädesemissionen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, som är avsedd att hållas den 21 juli 2022. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningen. Kallelsen till stämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden, garantiåtaganden och röståtaganden

Förutsatt att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen har de befintliga aktieägarna Fjärde AP-fonden, Alecta Pensionsförsäkring, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder genom fonden Hälsovård Tema och Brushamn Invest AB åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Därutöver kommer Handelsbanken Fonder AB genom fonden Hälsovård Tema, med förbehåll för sedvanliga villkor, att teckna ytterligare cirka 1,6 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen.

Samtliga aktieägande medlemmar av Bolagets ledning och styrelse vilka tillsammans innehar cirka 1,0 procent av antalet aktier i Bolaget, har därtill åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen alternativt teckna aktier för ett belopp motsvarande värdet på sålda teckningsrätter.

Dessa aktieägare har även åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för Företrädesemissionen. Totala teckningsåtaganden från befintliga aktieägare uppgår till cirka 27,3 procent av Företrädesemissionen.  

Därutöver har vissa befintliga aktieägare, däribland Swedbank Robur Fonder genom fonderna Folksam LO Sverige och Swedbank Robur Sverige, uttryckt sitt stöd för och sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,7 procent av Företrädesemissionen.

Totala teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare uppgår således till cirka 35,0 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 87 miljoner kronor.   

Joint Global Coordinators, Fjärde AP-fonden samt två tidigare aktieägare i Bolaget har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor, vilka sammanlagt uppgår till cirka 163 miljoner kronor, motsvarande cirka 65,0 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd genom teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar.

För Joint Global Coordinators garantiåtaganden ska en garantiprovision på 5 procent av det garanterade beloppet utgå som kontant ersättning. Ingen ersättning ska utgå för teckningsåtagandena eller för Fjärde AP-fondens garantiåtagande. Garantiprovision om 5 procent på det garanterade beloppet ska utgå som ersättning för övriga garantiåtaganden. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang. Ytterligare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgänglig i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
 • Fullständiga villkoren för Företrädesemissionen offentliggörs, 18 juli 2022.
 • Extra bolagsstämma, 21 juli 2022.
 • Prospektet offentliggörs, 22 juli 2022.
 • Sista dag för handel med Bolagets aktier, inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen, 21 juli 2022.
 • Första dag för handel med Bolagets aktier, exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen, 22 juli 2022.
 • Avstämningsdagen i Företrädesemissionen, 25 juli 2022.
 • Handel med teckningsrätter, 27 juli 2022 - 5 augusti 2022.
 • Teckningsperiod, 27 juli 2022 - 10 augusti 2022.
 • Handel med betalda tecknade aktier (BTAs), 27 juli 2022 - 11 augusti 2022.

Prospekt

Ett prospekt kommer att offentliggöras innan teckningsperioden börjar på Cantargias hemsida, www.cantargia.com, samt på Carnegie Investment Bank AB:s (publ) hemsida, www.carnegie.se.

Delårsrapport

På grund av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att skjuta upp offentliggörandet av delårsrapporten för det andra kvartalet 2022, från det ursprungligen planerade datumet den 18 augusti 2022, till den 30 augusti 2022.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Barclays Bank Ireland PLC och Carnegie Investment Bank AB (publ) som Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Joint Global Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Forsberg, VD
Mobil: +46 (0)46-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2022 kl.23.30 CEST.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), org. nr 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar och har etablerat en plattform baserat på proteinet IL1RAP, involverat i ett flertal cancerformer och inflammatoriska sjukdomar. Huvudprojektet, antikroppen nadunolimab, studeras kliniskt i kombination med cellgifter eller immunterapi med primärt fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Positiva interimsdata från kombination med cellgifter indikerar en högre effektivitet än vad som förväntas med enbart cellgifter. Cantargias andra projekt, antikroppen CAN10, behandlar allvarliga autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar, med initialt fokus på systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via www.cantargia.com.

Om nadunolimab (CAN04)

Antikroppen CAN04 binder starkt till dess målmolekyl IL1RAP och fungerar genom inducering av ADCC och blockering av IL-1α- och IL-1β-signalering. CAN04 kan därmed motverka IL-1-systemets bidrag till en immunsuppressiv mikromiljö i tumörer liksom utvecklandet av resistens mot cellgiftsbehandling. CAN04 undersöks i flertal pågående kliniska studier. I fas I/IIa-studien CANFOUR, undersöks första linjens kombinationsbehandling med standardcellgifter för patienter med PDAC (gemcitabin/nab-paclitaxel) eller NSCLC (gemcitabin/cisplatin) (NCT03267316). Positiva interimsdata för kombinations­terapierna visar långvariga responser i 73 PDAC-patienter vilket ger iPFS på 7,2 månader i median och en överlevnad på 12,7 månader i median. Högre effekt observerades även i 30 NSCLC-patienter med en PFS på 6,8 månader i median. En responsfrekvens på 53 procent uppnåddes, med ännu högre responser i patienter med icke-skivepitel NSCLC som tidigare behandlats med pembrolizumab. Dessa resultat visar högre effekt jämfört med vad som förväntas med enbart cellgifter. CAN04 undersöks med cellgifter även i fas I-studien CAPAFOUR med FOLFIRINOX i första linjens behandling av metastaserande PDAC (NCT04990037), och i två ytterligare kliniska studier, CESTAFOUR (NCT05116891) och TRIFOUR (NCT05181462), i andra cancerformer såsom gallgångscancer, tjocktarmscancer och trippelnegativ bröstcancer. CAN04 utvärderas även med immunkontrollhämmaren pembrolizumab, med eller utan cellgifter, i fas I-studien CIRIFOUR (NCT04452214).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Cantargia. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i aktier eller andra värdepapper i Cantargia. Ett prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen samt granskas och godkännas av Finansinspektionen, som är den nationella behöriga myndigheten i Sverige i förhållande till Prospektförordningen. För att investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna kopplade till ett beslut att delta i Företrädesemissionen, ska ett investeringsbeslut endast vara baserat på informationen i prospektet. Därför uppmuntras investerare att granska prospektet i sin helhet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd är olaglig, där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk lag. Handlingar i strid med dessa restriktioner kan bryta mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Cantargia har blivit registrerade, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon stat eller annan jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper kommer att erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom under ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant stat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") erbjuds inte aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra EU-medlemsstater, ska ett sådant erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med Prospektförordningen. I andra EES-medlemsländer, som har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, ska ett erbjudande av Värdepapper bara göras i enlighet med tillämpligt undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med ett tillämpligt undantag under en relevant nationell implementeringsåtgärd. I andra EES-medlemsstater som inte har implementerat Prospektförordningen i sin nationella lagstiftning, får ett erbjudande av Värdepapper endast göras i enlighet med ett tillämpligt undantag i nationell lag.

I Storbritannien, är detta dokument och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna häri, endast distribuerade till, och endast riktad till, och någon investering eller investeringsåtgärd till vilket detta dokument relaterar är endast tillgängligt, och kommer endast att vara avsedd för, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Storbritanniens version av Prospektförordningen vilken är en del av brittisk lag till följd av European Union (Withdrawal Act) 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar som faller inom definitionen "investment professionals" i artikel 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) av Ordern, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Ordern (alla sådana personer refereras tillsammans till som "relevanta personer"). I Storbritannien, är alla investeringar eller investeringsaktiviteter till vilka denna kommunikation relaterar till endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden som speglar Bolagets nuvarande syn på framtida aktiviteter samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "ämnar", "förväntar", "förutser", "kan", "tror", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som antyder indikationer eller förutsägelser av framtida utvecklingar och trender, och som inte är baserade på historiska fakta, är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innehåller både kända och okända risker och osäkerheter eftersom de är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttryck garanterar inte framtida resultat eller utveckling och den faktiska utgången kan väsentligt skilja sig åt från de framåtblickande uttalandena.

Detta pressmeddelande har utfärdats av och är enbart Bolagets ansvar. Ingen representation eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, görs eller kommer att göras beträffande, eller i relation till, och inget ansvar eller ansvar accepteras av var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners eller av någon av deras respektive dotterbolag eller agenter angående, eller i relation till, riktigheten eller fullständigheten av detta pressmeddelande eller annan skriftlig eller muntlig information som gjorts tillgänglig för eller allmänt tillgänglig för någon part eller dess rådgivare, och allt ansvar frånsägs därför uttryckligen.

Barclays Bank Ireland PLC regleras av Central Bank of Ireland. Var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners agerar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande och i andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande. Joint Global Coordinators och Bookrunners kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i relation till Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande och andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon (inklusive tecknare) andra än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till sina respektive kunder eller för att ge råd till någon annan person i samband med Företrädesemissionen, innehållet i detta pressmeddelande eller andra frågor som hänvisas till i detta pressmeddelande.

I samband med Företrädesemissionen kan var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och något av deras dotterbolag, som agerar som investerare för egen räkning, ta en del av aktierna i Företrädesemissionen som en huvudposition och i den egenskapen kan behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja för egen räkning sådana aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i samband med Företrädesemissionen eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar till aktier I Företrädesemissionen som erbjuds, förvärvas, placeras eller på annat sätt handlas läsas som att det inkluderar varje emission eller erbjudande till, eller förvärv, placering eller handel av, var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och något av deras dotterbolag som agerar i sådan egenskap. Dessutom kan var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och alla deras dotterbolag ingå finansieringsarrangemang (inklusive swappar, warranter eller CFD-kontrakt) med investerare i samband med vilka var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och någon av deras respektive närstående kan från tid till annan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Ingen av Joint Global Coordinators och Bookrunners har för avsikt att avslöja omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner på annat sätt än i enlighet med eventuella lagliga eller regulatoriska skyldigheter att göra det.

Var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och deras respektive dotterbolag kan ha deltagit i transaktioner med och tillhandahållit olika affärsbanker, investeringsbanker, finansiell rådgivningstransaktioner och tjänster i den ordinarie verksamheten med Bolaget och/eller dess dotterbolag för vilka de skulle ha fått sedvanliga avgifter och provisioner. Var och en av Joint Global Coordinators och Bookrunners och deras respektive dotterbolag kan tillhandahålla sådana tjänster till Bolaget och/eller dess dotterbolag i framtiden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer bankerna endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Cision