Bures vd Henrik Blomquist.

Rapporter Investmentbolaget Bure redovisar ett resultat efter skatt på 2 409 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (1 282). Resultatet per aktie uppgick till 32,48 kronor (17,29). Intäkterna uppgick till 2 421 miljoner kronor (1 304).

Substansvärdet var vid periodens utgång 196,30 kronor (323:20). Den 22 februari var substansvärdet 215,50 kronor per aktie, en ökning med 9,7 procent sedan årsskiftet.

Totalavkastningen för helåret 2022 uppgick till -43,1 procent för aktien, vilket kan jämföras med att SIX Return Index föll med 22,8 procent.

”Börsnedgången var extra kännbar för många tillväxtbolag. Flera av Bures portföljbolag kan inkluderas i denna kategori. Värdeutvecklingen i samtliga noterade portföljbolag var negativ under året och kärninnehavet Vitrolife tappade hela -66,8 procent. I september såg vi dock en vändning. Under det fjärde kvartalet steg Bures substansvärde per aktie med 19,9 procent att jämföra med SIX RX som steg med 11,3 procent”, uppger Bures vd Henrik Blomquist.

En utdelning om 2,25 kronor per aktie föreslås för 2022 (2,25).

”Det känns skönt att lämna 2022 bakom oss även om många av oroshärdarna finns kvar under 2023. Den ekonomiska tillväxten kommer troligtvis fortsätta att vara svag men sannolikheten för en kraftig recession har minskat. Räntorna rör sig fortfarande uppåt men inflationen har förhoppningsvis passerat toppen. För Bure gäller det att fortsätta vara nära portföljbolagen och utveckla deras fina verksamheter”, uppger Bure-chefen.